Пестрикова О. В. Польський історик Людвік Кубаля та його внесок у дослідження проблем історії України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100051

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни

11-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 08.051.14

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Анотація

Об’єкт дослідження: творчий доробок польського історика другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Людвіка Кубалі. Мета дослідження: встановлення загального внеску польського історика, представника львівського наукового осередку Людвіка Кубалі у дослідження подій української історії XVII ст. Методи: історико-порівняльний, ретроспективний, історико-генетичний, історико-типологічний, історіографічний синтез та аналіз. Наукова новизна: вперше зроблено спробу комплексного дослідження життя та наукової діяльності Людвіка Кубалі та з’ясовано його внесок у процес дослідження української історії XVI – XVII ст. Здійснено комплексний аналіз наукової історіографічної традиції вивчення творчої спадщини історика; визначено особливості та еволюцію стилю історіописання Л. Кубалі; встановлено місце історії українських земель у його загальному творчому доробку; досліджено сутність образу України в уявленні Л. Кубалі, його погляди на загальний перебіг козацько-польського конфлікту другої половини XVII ст.; з'ясовано особливості бачення істориком місця та ролі Переяславської ради 1654 р. та Гадяцької угоди 1658 р. в історії Речі Посполитої другої половини XVII ст. Практичне значення: матеріали та результати дослідження можуть бути використані для розробки навчальних курсів з історії польської історичної науки другої половини ХІХ – початку ХХ ст., української історичної науки, історії польсько-українських відносин означеного періоду. Сфера використання: навчальний процес.

Файли

Схожі дисертації