Мудролюбова Н. О. Соціальна держава: шляхи її формування та механізми реалізації на прикладі Королівства Швеції

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100130

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 64.051.31

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Об’єкт – соціальна держава у теоретико-правовому та історико-порівняльному аспекті. Предмет – шляхи формування та механізми реалізації соціальної держави на прикладі Королівства Швеції. Уперше: детально охарактеризовано онтологію соціальної думки від античності та стародавніх часів до сучасності і її практичні прояви на різних етапах еволюції суспільства; право на гідне людське існування визначено основною ознакою соціальної держави; надано визначення поняття механізми реалізації соціальної держави; дана авторська класифікація моделей соціальної держави з позиції права та з урахуванням відмінностей правових механізмів реалізації соціальної держави; удосконалено: сутність та зміст поняття «соціальна держава»; понятійно-категоріальний апарат соціальної держави; правове наповнення змісту поняття гідне людське існування; систематизацію класифікацій моделей соціальної держави; теорію та історію держави і права щодо місця скандинавського права серед правових сімей; теорію еволюційного розвитку концепції соціальної держави; теорію формування соціальної держави та шведської моделі, їх механізмів реалізації. Подальшого розвитку набули: теорія та історія держави і права щодо правової розбудови України як соціальної держави; історія соціально-правових відносин Королівства Швеції; адаптація та введення в обіг аналізу зарубіжних видань, які не використовувалися раніше у вітчизняній науці.

Файли

Схожі дисертації