Добровіцька О. О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100142

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 12.112.01

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»

Анотація

Об’єкт: процес професійної підготовки майбутніх соціальних працівників; мета: визначити, науково обґрунтувати та експериментально апробувати ефективність педагогічних умов формування готовності до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища в майбутніх соціальних працівників; методи: порівняльний аналіз філософської, соціологічної, психологічної, педагогічної, історичної літератури з окресленої проблеми; факторний аналіз педагогічних умов формування готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі; вивчення освітньої документації, аналіз навчальних планів спеціальності „Соціальна робота”; педагогічне спостереження, анкетування, тестування, інтерв’ювання, бесіда, аналіз продуктів творчої діяльності, педагогічний експеримент, методи математичної статистики; новизна: уперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в інклюзивному середовищі: оптимізація змісту фахової підготовки майбутніх соціальних працівників через навчання в інклюзивному освітньому середовищі ЗВО, використання сучасних педагогічних технологій, що забезпечують формування толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища, залучення майбутніх соціальних працівників до волонтерської діяльності в інклюзивному середовищі; уточнено сутність понять „толерантність” в інклюзивному середовищі, „толерантна взаємодія”; визначено критерії, показники та рівні сформованості готовності до толерантної взаємодії в майбутніх соціальних працівників в умовах інклюзивного середовища; удосконалено зміст, форми і методи формування в майбутніх соціальних працівників толерантності та толерантної взаємодії з урахуванням специфіки інклюзивного середовища ЗВО; подальшого розвитку набули наукові уявлення про професійну підготовку студентів в умовах інклюзивного середовища; процес формування в майбутніх соціальних працівників готовності до толерантної взаємодії в зазначених умовах; визначальну роль дисциплін та позаурочних заходів у фаховій підготовці спеціаліста.

Файли

Схожі дисертації