Миколаєнко Ю. І. Теоретико-правові засади реалізації прав людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100150

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.130.03

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Анотація

У дисертаційній праці викладені історичні, теоретичні й методологічні засади дослідження прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. На основі інтегральної (комплексної) концепції праворозуміння надано авторське визначення прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Визначено їх місце в системі основних прав і свобод людини. Обгрунтовано основні стадії реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Запропоновано визначення понять «правовідносини у сфері реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»; «обмеження прав на свободу пересування та вільний вибір місця проживання». Розкрито механізм реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. На підставі правового аналізу загальнотеоретичних позицій щодо розуміння гарантій прав і свобод людини сформульовано визначення гарантій реалізації прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Дослідження міжнародно-правових стандартів здійснення прав людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання дало змогу зробити висновок, що чинні принципи й норми міжнародного права істотно доповнюють відповідні положення національних правових систем.

Файли

Схожі дисертації