Калюжна І. П. Психологічні чинники професійного самовизначення старшокласників.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100185

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.07 - Педагогічна та вікова психологія

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 26.133.04

Київський університет імені Бориса Грінченка

Анотація

У дисертації здійснено комплексне теоретичне дослідження поняття професійного самовизначення як стійкого, ціннісно-орієнтованого комплексу професійно важливих якостей особистості, який має відповідну структуру, формується під впливом певних психологічних чинників та зумовлює готовність до вибору професії. Проведено теоретико-емпіричне дослідження та виокремлено рівневу структуру психологічних чинників професійного самовизначення старшокласників: на макрорівні – інтеграцію у світове співтовариство (формування глобального ринку праці); утвердження громадянського суспільства; збалансований державний розвиток; актуальні потреби держави у кадрах; престижність/непрестижність професії; на мезорівні – сприятливу, компетентну позицію батьків; розвиваючу суб’єкт-суб’єктну стратегію впливу шкільного середовища; на мікрорівні – актуалізовані мотиви; достатній рівень розвитку вольової регуляції; локус контроль; достатній рівень сформованості розвитку рефлексивності. Висвітлено організаційно-методичні засади діагностичного дослідження психологічних чинників професійного самовизначення. Емпірично обґрунтовано психологічні властивості особистості, через які проявляється сформованість чинників професійного самовизначення підлітків (високий рівень розвитку вольової організації особистості та наполегливості; актуалізація внутрішніх індивідуально значимих мотивів та ціннісних орієнтацій; інтернальний локус контролю; високий рівень розвитку рефлексивності; наявність реальних, власних цілей; вільний вибір засобів для реалізації мети). Розроблено програму психолого-педагогічного супроводу формування професійного самовизначення старшокласників, наведено дані щодо ефективності її впровадження у заклади загальної середньої освіти. Визначено перспективи майбутніх наукових пошуків для вивчення цього життєвого феномена.

Файли

Схожі дисертації