Гонтаренко Н. М. Лінгвокогнітивне моделювання семантики дієслів просторового переміщення людини в сучасній англійській мові.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100243

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.04 - Германські мови

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 35.051.15

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Дисертація є комплексним дослідженням когнітивної семантики англійських дієслів просторового переміщення людини. Значення мовної одиниці розглядається як когнітивна модель, у якій представлено як концептуальний зміст, так і способи його конструювання за допомогою когнітивних операцій. У роботі здійснено наближено повну інвентаризацію дієслів просторового переміщення людини, для чого розроблено нову, комплексну методику їх виокремлення. Здійснено реконструкцію концептуальної моделі поняттєвої сфери HUMAN LOCOMOTION як структури знань, що слугує поняттєвим підгрунтям досліджуваних дієслів. На основі модифікацій концептуальної моделі проаналізовано механізм утворення когнітивних (метафоричних) моделей, що об’єктивуються досліджуваними дієсловами. Виокремлено і систематизовано референти та кореляти імпліцитних субстантивних метафор просторового переміщення людини, що слугують основою дієслівних метафор. У результаті аналізу виявлено системні кореляційні зв’язки між концептуальними, семантичними і синтаксичними ознаками дієслів.

Файли

Схожі дисертації