Томашівська М. М. Формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100251

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

15-01-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 14.053.01

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Анотація

У дисертації представлено результати теоретичного аналізу та методичного забезпечення проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів музики засобами українського народного музичного мистецтва. Обґрунтовано теоретико-методологічні засади проблеми формування професійної компетентності майбутніх учителів музики (на засадах компетентнісного, етнокультурного, особистісно-діяльнісного, аксіологічного та середовищного підходів). Розроблено структуру досліджуваної компетентності (в єдності особистісно-мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та рефлексивного компонентів), та структурно-функціональну модель її формування засобами українського народного музичного мистецтва. З’ясовано роль і значення українського народного музичного мистецтва як засобу формування професійної компетентності майбутніх учителів музики. Обґрунтовано педагогічні умoви реалізації структурно-функціональної модель та технологію фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбутнiх учитeлiв музики зacoбaми нaрoднoгo мистецтва. Експериментально перевірено їх ефективність.

Файли

Схожі дисертації