Зінькова І. І. Педагогічні умови формування підприємницької культури майбутніх фахівців сфери послуг і туризму.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100004

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 20.051.01

Коломийський інститут ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Анотація

У дисертації представлено результати науково-теоретичного та методичного аналізу проблеми формування підприємницької культури майбутніх фахівців сфери послуг і туризму. Обґрунтовано основні закономірності й методологічні підходи до формування підприємницької культури майбутніх фахівців означеної галузі. Розкрито категоріальний аналіз ключових понять дослідження. З’ясовано сутність, зміст і структуру підприємницької культури особистості, визначено компоненти, критерії, показники та рівні її сформованості. Охарактеризовано зміст і методичне забезпечення педагогічних умов формування підприємницької культури майбутніх фахівців сфери послуг і туризму. Розроблено організаційно-педагогічну модель процесу формування досліджуваної якості та впроваджено її в практику діяльності закладів вищої освіти. Експериментально підтверджено ефективність розробленої організаційно-педагогічної моделі й запропонованих педагогічних умов.

Файли

Схожі дисертації