Головченко О. І. Методика організації самостійної роботи майбутніх магістрів фармації з органічної хімії засобами дистанційного навчання.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100005

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань)

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 26.003.10

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Анотація

У дисертації вперше на основі комплексного наукового аналізу освітнього процесу в медичних (фармацевтичному) закладах вищої освіти (М(Ф)ЗВО) теоретично обґрунтовано методику організації самостійної роботи (СР) майбутніх магістрів фармації з навчання органічної хімії засобами дистанційного навчання (ДН), структурно-компонентний склад якої включає дидактично обґрунтовані цілі; структурований зміст; форми організації СР; методи СР; засоби ДН. Розроблено й обґрунтовано структурно-функціональну модель методики організації СР майбутніх магістрів фармації з органічної хімії засобами ДН, що включає методологічно-цільовий, організаційно-методичний, процесуально-змістовий, результативно-оцінний компоненти. Ефективність розробленої методики організації СР майбутніх магістрів фармації з навчання органічної хімії засобами ДН перевірено експериментально. Основні результати дослідження впроваджено в освітній процес з професійної підготовки студентів фармацевтичних спеціальностей М(Ф)ЗВО України.

Файли

Схожі дисертації