Павловський М. І. Оптимізація діагностики синдрому сухого ока у хворих з гіпотиреозом за цитологічними та біохімічними змінами у тканинах поверхні ока (експериментальне та клінічне дослідження)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100057

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.18 - Очні хвороби

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.556.01

Державна установа "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН України"

Анотація

Об’єкт: синдром сухого ока. Мета: оптимізувати діагностику синдрому сухого ока при гіпотиреозі на підставі вивчення особливостей цитологічних та біохімічних порушень у бульбарній кон’юнктиві, рогівці та сльозній рідині (експериментально-клінічне дослідження). Методи: загальноофтальмологічні (візометрія, рефрактометрія, тонометрія за Маклаковим, біомікроскопія переднього відділу ока, офтальмоскопія очного дна); спеціальні офтальмологічні: визначення сльозопродукції за тестом Ширмера, часу розриву сльозної плівки (ЧРСП) за тестом Норна, зафарбовування рогівки і кон’юнктиви розчином флюоресцеїну, визначення складок кон’юнктиви, паралельних до краю повіки (тест LIPCOF), визначення індексу захворювання поверхні ока (OSD I)); цитологічні (імпресійна цитологія бульбарної кон’юнктиви); біохімічні (дослідження стану перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) за рівнем малонового діальдегіду (МДА) та дієнових кон’югатів (ДК); рівня окисленого та відновленого глутатіону; стану окисно-відновних процесів за активністю ферментів лактатдегідрогенази (ЛДГ), малатдегідрогенази (МДГ); стану мембран лізосом за активністю вільної та зв’язаної форм ферменту кислої фосфатази (КФ) методом спектрофотометрії; статистичні (статистичні пакети "STATISTICA" 9,0 і SPSS 11,0). Вперше при експериментальному гіпотиреозі у щурів виявлено зниження інтенсивності окисно-відновних процесів в кон’юнктиві та рогівці, що проявляється зниженням активності ЛДГ і МДГ у вираженій стадії гіпотиреозу: в рогівці на 29,2% і 23,7%, в кон’юнктиві на 34,7% і 28,7% відповідно. Водночас в сльозній рідині активність ЛДГ і МДГ була підвищена у вираженій стадії на 40,1% і 24,6% відповідно, що свідчить про деструкцію епітелію рогівки й кон’юнктиви. Вперше на моделі гіпотиреозу у щурів встановлено, що в тканинах поверхні ока відбувається активація перекисного окислення ліпідів: підвищується концентрація МДА і ДК, особливо у вираженій стадії, в тканинах ока на 51,3% і 25,4% та 85,6% і 55,6% в рогівці і кон’юнктиві відповідно та сльозній рідині на 101,3% і 31,2% відповідно. Вперше на моделі гіпотиреозу у щурів визначено, що при гіпотиреозі незалежно від стадії захворювання порушується процес транспортування глутатіону, про що свідчать зміни його окисної та відновленої форм, особливо у вираженій стадії захворювання. Відновлений глутатіон у вираженій стадії гіпотиреозу зменшується в рогівці й СР на 30,2% і 39,7% відповідно та зростає в кон’юнктиві на 51,7%. Окислений глутатіон навпаки зростає в рогівці й СР на 45,0% і 53,8% відповідно та знижується в кон’юнктиві на 34,4%. Вперше встановлено, що при експериментальному гіпотиреозі порушується стабільність мембран лізосом епітеліальних клітин рогівки і кон’юнктиви, про що свідчить підвищення активності вільної КФ в рогівці на 20,5% і 28,1%, СР на 23,3% і 39,8% в початковій і вираженій стадіях відповідно. Це супроводжується підвищенням активності дегідрогеназ у сльозній рідині: ЛДГ – на 40,1%, МДГ – на 24,8%, що свідчить про деструкцію клітин епітелію. Вперше у хворих з гіпотиреозом з ССО виявлено цитологічні зміни в бульбарній кон’юнктиві, які проявляються дистрофією і метаплазією епітеліальних клітин, зменшенням кількості келихоподібних клітин, ступінь вираженості яких зростає при маніфестній формі гіпотиреозу. Вперше у сльозній рідині хворих з ССО при первинному гіпотиреозі виявлено порушення окисно-відновних процесів і стабільності мембран лізосом, які найбільше виражені при маніфестній формі захворювання: активність ЛДГ і МДГ підвищені на 64,1% і на 30,9%, а при субклінічній формі – на 15,7% і 28,4% відповідно. Рівень МДА підвищений на 17,7% при субклінічній і на 32,2% – при маніфестній формах захворювання в порівнянні з хворими з гіпотиреозом без ССО. Результати роботи впроваджено в практичну роботу відділення мікрохірургічного лікування рогівки ока ДУ „Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України”, КНП ЛОР „Львівський обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний центр” та офтальмологічного відділення КНП ЛОР „Львівська обласна клінічна лікарня”. Сфера застосування - медицина, офтальмологія.

Файли

Схожі дисертації

0423U100189

Хомякова Олена Вікторівна

ЕФЕКТИВНІСТЬ БЛОКЕКСЦИЗІЇ У ХВОРИХ НА МЕЛАНОМУ ІРИДОЦИЛІАРНОЇ І ЦИЛІОХОРІОІДАЛЬНОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ МЕТОДОМ РАДІОХВИЛЬОВОЇ ХІРУРГІЇ І КОМБІНАЦІЇ ЇЇ З ПОПЕРЕДНЬОЮ БРАХІТЕРАПІЄЮ РЕДУКОВАНИМИ ДОЗАМИ

0422U100001

Духаєр Шакір ...

Ефективність пупілографії для оцінки стану балансу вегетативної іннервації і вибору методу лікування порушень акомодації у дітей

0421U101689

Мухіна Ганна Юріївна

Оптимізація діагностики рефракційної амбліопії у хворих з вродженою міопією

0421U101690

Цуканова Інна Веніамінівна

Ефективність модифікованої методики транспупілярної термотерапії в лікуванні меланоми хоріоідеї стадії Т1N0M0

0421U101688

Назаретян Рудольф Едуардович

Значення температури іригаційної рідини в оптимізації трансциліарної вітректомії у хворих з вітреоретинальною патологією (експериментальне і клінічне дослідження)