Гарна С. Ю. Методика вивчення зарубіжної літератури у старшій школі з використанням технологій дистанційного навчання

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100147

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.02 - Теорія і методика навчання (з галузей знань)

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 38.134.02

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Анотація

Об’єкт дослідження – навчання зарубіжної літератури у старших класах закладів загальної середньої освіти. Мета дослідження ‒ науково обґрунтувати й експериментально апробувати методику вивчення зарубіжної літератури у старшій школі з використанням технологій дистанційного навчання, перевірити педагогічні умови її ефективності. Методи дослідження – теоретичні, емпіричні, статистичні. Наукова новизна результатів дослідження: вперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику вивчення зарубіжної літератури у старшій школі з використанням технологій дистанційного навчання; визначено сутність феномену «дистанційне навчання учнів старших класів зарубіжної літератури»; поглиблено розуміння специфіки літературного розвитку учнів старшої школи із залученням технологій віддаленого й безперервного доступу до навчального матеріалу; визначено й обґрунтовано педагогічні умови вивчення зарубіжної літератури у старшій школі з використанням технологій дистанційного навчання (використання учасниками освітнього процесу основних форм і засобів комунікації; поєднання інноваційних та традиційних технологій навчання; взаємодія вчителя, учнів і батьків у процесі вивчення зарубіжної літератури з використанням технологій дистанційного навчання); схарактеризовано рівні сформованості предметної компетентності учнів старшої школи на основі використання технологій дистанційного навчання зарубіжної літератури (високий, достатній, середній, низький); розроблено модель методики вивчення зарубіжної літератури у старшій школі з використанням технологій дистанційного навчання. Набули подальшого розвитку теорія і методика вивчення зарубіжної літератури за допомогою інноваційно-інформаційних стратегій навчання. Практичне значення дослідження полягає в розробленні й упровадженні діагностувальної і формувальної методик вивчення зарубіжної літератури у старшій школі з використанням технологій дистанційного навчання (кейси електронних навчальних матеріалів, комплекс завдань для дистанційного навчання зарубіжної літератури учнів старшої школи, специфічні інноваційні прийоми навчання на основі методів (технік) фасилітації, моделі індивідуального освітнього маршруту, віртуального зошита, електронного читацького щоденника). Ступінь упровадження – висока. Сфера (галузь впровадження) – педагогічні заклади вищої освіти, інститути післядипломної педагогічної освіти.

Файли

Схожі дисертації