Лебеденко Є. О. Селекція вихідного матеріалу для створення гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100161

Здобувач

Спеціальність

  • 06.01.05 - Селекція і насінництво

15-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 64.366.01

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України

Анотація

Об’єкт дослідження: особливості селекції соняшнику на стійкість до гербіцидів групи сульфонілсечовин, з високими показниками урожайності та якості продукції. Мета дослідження: теоретичне обґрунтування та практична реалізація методів створення та добору вихідного матеріалу для селекції F1 гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин. Методи дослідження: загальнонаукові, польові, спеціальні, лабораторні, математично-статистичні. Новизна полягає у вирішенні важливої наукової проблеми щодо стійкості соняшнику до гербіцидів групи сульфонілсечовин та відрізняється від раніше відомих результатів розробкою селекційних методів її підвищення шляхом селекційного обґрунтування методів створення та добору вихідного матеріалу, самозапилених ліній соняшнику, та їх застосування при створенні F1 гібридів соняшнику. Уперше в Україні розроблено шкалу та методику кількісної оцінки фітотоксичності гербіцидів групи сульфонілсечовин на соняшнику. Обґрунтовано методичні основи створення вихідного матеріалу, що поєднує стійкість до гербіцидів групи сульфонілсечовин з іншими цінними ознаками. Удосконалено схему насінництва ліній-батьківських компонентів F1 гібридів соняшнику, стійких до гербіцидів групи сульфонілсечовин. Набули подальшого розвитку питання успадкування стійкості до трибенурон-метилу, та рівня прояву господарських ознак соняшнику в поколіннях, що розщеплюються. Результати: на основі проведених досліджень, упродовж 20122019 рр. створено лінію-відновник фертильності пилку Х 201 В, F1 гібриди Феномен та Равелін. Створено популяції соняшнику, що поєднують стійкість до трибенурон-метилу з високою стійкістю до несправжньої борошнистої роси, з високим вмістом олеїнової кислоти в олії, з ранньостиглістю. Розроблено шкалу кількісної оцінки фітотоксичності гербіцидів групи сульфонілсечовин в польових умовах. Ступінь впровадження: Створені гібриди впроваджено в сільськогосподарське виробництво України. У 2019 році в Інституті рослинництва імені В.Я. Юр`єва НААН на площі 7 га і 5 га отримано насіння гібридів Равелін і Феномен у кількості, достатній для вирощування товарних посівів соняшнику на площі 3000 га. Створені популяції впроваджено у селекційні та наукові програми Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України, Інституту олійних культур НААН, Інституту сільського господарства північного сходу НААН. Отримано три авторських свідоцтва на лінію та гібриди соняшнику. Сфера впровадження: наукові установи НААН, НАН і Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, учбові заклади, агроформування АПК України

Файли

Схожі дисертації