Жук В. В. Формування слухомовленневих навичок у дітей з кохлеарними імплантами

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100011

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.03 - Корекційна педагогіка

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.450.01

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України

Анотація

У дисертації представлено результати аналізу зарубіжних і вітчизняних досліджень щодо особливостей формування слухомовленневих навичок у дітей з порушеннями слуху. Слухомовленневий розвиток розглянуто з позицій системного підходу як цілісну психофізіологічну та лінгводидактичну категорію з огляду на характер взаємозв’язків між її слуховою, мовленневою та психолого-педагогічною складовими та визначено важливі аспекти проблеми: соціально-комунікативні, медико-технічні, педагогічні. Узагальнено основні теоретичні позиції щодо сутності, напрямів та змісту корекційно-розвивального впливу на дітей з кохлеарними імплантами та визначено його як пролонгований, динамічний міждисциплінарний процес, що реалізується на засадах командної взаємодії; комплекс заходів, спрямований на оптимізацію сенсорного, пізнавального, соціально-комунікативного розвитку дітей з порушеннями слуху. Виявлено значущі чинники та визначено особливості слухомовленневого розвитку дітей з кохлеарними імплантами. Розроблено, репрезентовано у вигляді моделі і експериментально перевірено технологію слухомовленневого розвитку дітей з кохлеарними імплантами, цільова, концептуальна, змістова та професійно-компетентнісна складові якої забезпечують комплексність корекційно-розвивального впливу з врахуванням основних чинників впливу та стану слухомовленневого розвитку дітей з кохлеарними імплантами.

Файли

Схожі дисертації