Стукал О. В. Конструкти толерантності у свідомості української молоді: досвід емпіричного дослідження

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100031

Здобувач

Спеціальність

  • 22.00.04 - Спеціальні та галузеві соціології

17-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.229.01

Інститут соціології Національної академії наук України

Анотація

У дисертації досліджено генезу становлення концепту толерантності у якості соціального феномена та особливості функціонування толерантності як базису соціальних взаємодій у різних соціокультурних контекстах. Показано, що за сучасних умов функціонування суспільств відбувається трансформація толерантності. Окреслено концептуальні засади теоретичних соціологічних досліджень терпимості, визначено провідні напрями наукових пошуків. Зазначено епістемологічну складність використання концепту, яку спричиняє множинність основних функцій, рівнів, типів і видів толерантності. Запропоновано новий методичний підхід до вивчення поведінкових атитюдів, які визначають ставлення до носіїв різних виявів інакшості, та готовність до взаємодії з ними. Здійснено методологічне обґрунтування обрання якісної методології. Емпірично досліджено функціонування конструктів толерантності у свідомості молоді, зокрема представників студентських спільнот, а саме готовність до власного вияву толерантності та особливості реагування на вияви толерантності у взаємодії з представниками різних соціокультурних груп та ідеологічних орієнтацій.

Файли

Схожі дисертації