Малічин О. М. Історико-правові засади розвитку ідей парламентаризму на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – перша чверть ХХ ст.).

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100062

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 20.149.01

Заклад вищої освіти "Університет короля Данила"

Анотація

У дисертації на основі всебічного аналітичного вивчення фахових джерел зарубіжної та вітчизняної юридичної, філософської, політичної науки здійснено теоретико-правове обґрунтування актуальності предмета дослідження. Констатовано, що у наш час важливе місце серед провідних напрямів наукових досліджень в українській юридичній науці посідає проблема парламентаризму, зокрема основного чинника її реалізації – парламенту. У цьому контексті особливої уваги заслуговує досить тривалий дискурс у фаховому науковому середовищі щодо започаткування осмислення тяглості правової традиції у царині творення українського парламентаризму. Оскільки така інституційна структура для формування політико-правової системи має завжди велике значення. Тому врахування найцінніших досягнень попереднього досвіду постійно актуальне. Осмислення становлення інституту парламентаризму на західноукраїнських землях здійснено з врахуванням відмінностей суспільно-політичного та соціально-економічного становища цих земель, на основі конкретно-історичних досліджень і історико-правового синтезу утвердження парламентаризму. Шлях від конкретного до загального позначений науковим аналізом окремих етапів розвитку, який акумулює численні й важливі історико-правові процеси. Це насамперед стосується ідеї парламентаризму – провідної ідеї українського конституціоналізму, становлення парламенту як представницького, законодавчого державного органу, з’ясування взаємозалежностей парламентаризму та парламентського права. Актуалізація історико-правового підходу обумовлюється необхідністю глибокого дослідження багатющої документальної спадщини, збереженої у численних фондах державних архівів, наукових бібліотек. Крім того, аналіз історіографічних публікацій – важлива складова наукового дослідницького пошуку в процесі вивчення історії парламентаризму, що співмірне з основними тенденціями зацікавлень української історико-правової науки.

Файли

Схожі дисертації