Близнюк Ю. В. Формування елементів техніки плавання у юних спортсменів 8–10 років з урахуванням особливостей нервової системи

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100088

Здобувач

Спеціальність

  • 24.00.01 - Олімпійський і професійний спорт

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

К 64.862.01

Харківська державна академія фізичної культури

Анотація

Об’єкт дослідження – навчально-тренувальний процес плавців-початківців, спрямований на засвоєння елементів техніки плавання. Мета дослідження – розробити й експериментально обґрунтувати методику початкового навчання плаванню на основі врахування індивідуальних особливостей нервової системи дітей 8–10 років. Для реалізації поставлених завдань на всіх етапах дисертаційного дослідження застосовувався комплекс методів дослідження, які взаємно доповнювали один одного: 1. Методи теоретичного аналізу й узагальнення науково-методичної літератури. 2. Педагогічні спостереження. 3. Педагогічне тестування (визначення часу подолання 17-метрового контрольного тесту з плавання з фіксацією оцінки за техніку, кількості технічних помилок і кількості гребкових рухів). 4. Психофізіологічні дослідження: визначення сили нервової системи за збудженням трьома методиками: рухова – В. Д. Небиліцин (1990), теппінг-тест – Є. П. Ільїн (2012), проба на перешкодостійкість – Б. М. Теплов (1985), реєстрація частоти серцевих скорочень (ЧСС), електроенцефалографія (ЕЕГ), дослідження шкірно-гальванійної реакції (ШГР) і електрошкірного опору (ЕШО), дослідження уваги. 5. Педагогічний експеримент, у якому діти оволодівали технікою плавання з застосуванням різних методів навчання рухам. 6. Методи математичної статистики (метод середніх величин, визначення значущості змін за критерієм Стьюдента, кореляційний аналіз). В результаті проведених досліджень уперше: – встановлено найбільш доступні та інформативні методики визначення у дітей 8–10 років сили-слабкості нервової системи відносно збудження в практиці проведення занять з плавання; – розкрито типологічно зумовлені особливості формування елементів техніки плавання в умовах застосування різних методів навчання; – встановлено, що діти 8–10 років з різною силою нервової системи відносно до збудження по-різному реагують на застосування до них різних методів навчання при оволодінні елементами техніки плавання; – встановлено, що ефективність застосування методів навчання під час оволодіння елементами техніки плавання, які активізують пізнавальну активність дітей, зумовлена їх особливостями нервової системи: – визначено методи навчання рухових дій, які надають найбільший ефект в оволодінні технікою плавання дітьми 8–10 років з різною силою нервової системи відносно до збудження.

Файли

Схожі дисертації