Половинчак Ю. М. Бібліотека в системі мережевих інтерактивних практик формування національної ідентичності

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100001

Здобувач

Спеціальність

  • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.165.01

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Анотація

У дисертації комплексно розкрито значення і потенціал бібліотеки як соціального інституту в системі ідентичнісних процесів, що реалізуються через мережеві практики, визначено основні напрями її функціонування як активного елемента цієї системи. Дослідження національної ідентичності як переживання і усвідомлення своєї приналежності до тих чи інших соціальних груп і спільнот, підтверджує значну роль бібліотек як суб’єктів такого процесу. Для дослідження участі бібліотеки у ідентичнісних процесах запропоновано концепцію національного наративу як сукупності ідентичнісних текстів, що формує уявлення нації про себе, твориться і переосмислюється в різноманітних практиках. Виявлено основні ідентичнісні практики у інтерактивному медіа-просторі. Такий підхід дозволяє розглядати бібліотеки у єдності діалектичного взаємозв’язку: як складову національного наративу та як суб’єкт його творення і трансляції. Обґрунтований у дисертації суб’єкт-об’єктний діалектичний зв’язок бібліотеки та національного наративу реалізується у меморіальній, кумулятивній, соціалізуючій, комунікативній та аксіологічній функціях бібліотек. Визначено пріоритетні стратегії кумуляції бібліотеками національного наративу інтерактивного інформаційно-комунікаційного простору.

Файли

Схожі дисертації