Кравченко О. В. Опіка над дітьми на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100015

Здобувач

Спеціальність

  • 07.00.01 - Історія України

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.051.10

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Об’єкт дослідження: інститут соціальної опіки та піклування над неповнолітніми, насамперед, сиротами, незаконнонародженими, підкидьками, позбавленими батьківського піклування, біженцями, інвалідами та малолітніми правопорушниками, а також дітьми з малозабезпечених сімей наприкінці ХVІII – на початку ХХ ст. Мета: на основі комплексного аналізу джерел та сучасної методології пізнання історичних явищ і процесів розкрити процес зародження, формування та розвитку інституцій державної, громадської, церковної та приватної опіки над дітьми в Україні в окреслених хронологічних межах. Методи: емпірічні (спостереження, порівняння), емпірично-теоретичні методи (абстрагування, узагальнення, дедукція та індукція, аналіз і синтез, логічний) та теоретичні (сходження від абстрактного до конкретного, описовий, статистичний, типологізація та класифікація), а також спеціальні (конкретно-історичні) методи: проблемно-хронологічний, історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний, історико-системний, структурно-функціональний, метод періодизації (діахронний). Наукова новизна дисертації полягає у комплексній реконструкції процесу формування та розвитку системи опіки над дітьми в українських губерніях Російської імперії; показано еволюційні зміни та регіональні особливості діяльності загальнодержавних та місцевих інституцій, приватних осіб у сфері допомоги неповнолітнім. Практичне значення роботи полягає у можливості використання матеріалів дисертації для подальших досліджень з історії опіки та доброчинності, підготовки узагальнювальних праць з історії України, історії педагогіки, історії соціальної роботи та довідкових видань, для вдосконалення нормативно-правової бази України у сфері опіки й піклування, а також у практиці соціальної роботи з дітьми-сиротами. Сфера використання: вищі навчальні заклади освіти, заклади соціальної роботи.

Файли

Схожі дисертації