Заредінова Е. Р. Теоретичні і методичні засади формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100009

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.07 - Теорія і методика виховання

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.454.01

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

Анотація

У дисертації представлено наукове обгрунтування теоретичних і методичних засад формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі закладів вищої освіти. Обґрунтовано методологічні засади дослідження, що пов’язані з парадигмальною цілісністю певних положень особистісно зорієнтованої, смислової й рефлексивної освітніх парадигм та синтезом культурологічного, аксіологічного, соціокультурного, системного, акмеологічного, компетентнісного, діяльнісного, суб’єктного, середовищного наукових підходів, тактичних та стратегічних принципів. Уточнено сутність феномену «соціокультурні цінності», визначено його структурні компоненти (когнітивний, емоційно-ціннісний та праксеологічний). Визначено критерії (когнітивно-рефлексівний, мотиваційно-аксіологічний, суб’єктно-діяльнісний), відповідні показники та рівні (соціокультурно активний, соціокультурно фрагментарний, соціокультурно пасивний) сформованості соціокультурних цінностей у студентів. Висвітлено сутність та етапи аксіоґенезу соціокультурних цінностей та механізм створення аксіозорієнтованого середовищеутворення. Розроблено структурно-логічну процесуальну модель і педагогічні умови формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі ЗВО. Розроблено й здійснено експериментальну перевірку моделі, методики та педагогічних умов формування соціокультурних цінностей студентів в освітньому середовищі ЗВО.

Файли

Схожі дисертації