Колесник М. О. "Теоретико-методологічні засади формування наукової картини світу у майбутніх учителів природничих спеціальностей"

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100020

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 58.053.03

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Анотація

У дисертаційному дослідженні розглянуто і обґрунтовано методологічні та теоретичні основи формування наукової картини світу у майбутніх учителів природничих спеціальностей на засадах причинно-системного підходу. Виокремлено природниче ядро наукової картини світу, яке будується на міждисциплінарних системних зв’язках математичної, фізичної, хімічної та біологічної картин світу. Теоретично обґрунтовано універсальні закономірності природи (універсальність системотворення, взаємозв’язність, багатоманітність, єдність, розвиток, ієрархічність, цілевідповідність) як чинники конструювання змісту професійної підготовки вчителів природничих спеціальностей. Обґрунтовано систему формування природничо-наукової картини світу в майбутніх учителів природничих спеціальностей, котра розкриває механізм їх готовності до формування цілісної природничо-наукової картини світу в учнів та візуалізована за допомогою моделі, компонентами якої є конструкційний (ядерні утворення системного комплексу), орієнтаційний (світоглядний зміст наукової картини світу на основі універсалій світобудови), операційний (технологія формування природничо-наукової картини світу). Розроблено критеріальний апарат визначення рівнів сформованості природничо-наукової картини світу в майбутніх учителів природничих спеціальностей та їх готовності до професійної діяльності. Експериментально доведено дієвість розробленої системи формування універсальної природничо-наукової картини світу у майбутніх учителів природничих спеціальностей. Ключові слова: майбутні вчителі природничих спеціальностей, наукова картина світу, структурно-функціональна модель, система формування природничо-наукової картини світу.

Файли

Схожі дисертації