Бадер А. В. Збройне насилля як фактор впливу на функціонування та зміну політичних систем.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100039

Здобувач

Спеціальність

  • 23.00.02 - Політичні інститути та процеси

11-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.053.06

Державний заклад "Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"

Анотація

Мета – дослідження збройного насилля як фактора впливу на функціонування та зміну політичних систем, який актуалізує функціонально-динамічні складові політичного процесу. Об’єкт дослдіження ‒ збройне насилля як суспільно-політичний феномен, що є потужним чинником політичного процесу. Методи – цілісно-системний підхід (світ-системного, структурно-функціонального, конфліктологічного, соціокультурного, біхевіористського, геополітичного), принципи об’єктивності, науковості, комплексності, логічності та історизму. Наукова новизна – комплексно проаналізовано, систематизовано та узагальнено теоретичні уявлення як безпосередньо про феномен «збройне насилля», так і про його окремі види. Запропонований авторський цілісно-системний підхід дозволив виявити чітку кореляцію між типом світ-системи, віддаленістю від центру в умовах світ-економіки, політичною організацією держави, рівнем життя населення та внутрішнім збройним насиллям, зокрема державним переворотом, спрямованим на зміну лідера. Результати – можна використати в побудові стратегії протидії збройному насиллю, виробленні стабілізуючої внутрішньої та зовнішньої політики й у створенні та розробці дієвої програми, спрямованої на розв’язання воєнного конфлікту, який наразі є реальністю для нашої держави. Провідні положення та висновки роботи можуть бути використані для вдосконалення змісту програм з політології, конфліктології, теорії міжнародних відносин та воєнних дисциплін, у процесі підготовки підручників, посібників і довідкової літератури, у практичній діяльності викладачів закладів вищої освіти, у роботі співробітників аналітичних центрів та державних структур.

Файли

Схожі дисертації