Шевченко В. А. Удосконалення управління технічними системами та комплексами при експлуатації судна

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100080

Здобувач

Спеціальність

  • 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту

26-01-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 41.106.01

Національний університет "Одеська морська академія"

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту (271 – річковий та морський транспорт). – Національний університет "Одеська мор-ська академія", м. Одеса, 2020. У дисертаційній роботі науково обґрунтовано і доведено нове концеп-туальне вирішення актуальної науково-технічної проблеми підвищення ефек-тивності експлуатації морських і річкових суден, яке здійснено за рахунок використання уперше запропонованих і удосконалення існуючих, високое-фективних систем управління основними судновими технічними системами і комплексами (СТС і К). Проблема забезпечення високоефективного функціо-нування суден вирішується за умови гарантування їх безпечної експлуатації і створення відповідних організаційно-конструктивних умов при проектуван-ні, побудові та технічної експлуатації різноманітних СТС і К. У роботі науково доведена практична цінність запропонованих нових рішень і методів: а) вирішення завдань управління процесами пуску і зупин-ки дизель-генераторів у суднових електроенергетичних системах (СЕЕС); б) вимірювання і контролю навантаження СЕЕС з використанням імовірніс-них характеристик; в) синтезу алгоритмів верхнього рівня системи управлін-ня СЕЕС; г) управління "підгонкою" частоти та процесами автоматичної син-хронізації суднових дизель-генераторів (у детермінованих і стохастичних умовах експлуатації). Визначені особливості експлуатації СТС і К з двигуна-ми MAN B&W-ME, визначені вимоги до удосконалення тренажерів машин-ного відділення суден у системі освіти, навчання й наукових досліджень, на-ведені перспективи розвитку цих тренажерів у частині експлуатації СЕЕС і електроенергетичних установок. У дисертації отримані нові наукові резуль-тати, де у рамках вирішення сформульованої науково-технічної проблеми, проведено аналіз існуючого стану і вперше вирішені завдання розвитку тео-рії та практики забезпечення ефективного управління і експлуатації складни-ми СТС і К. Ключові слова: ефективність, технічна експлуатація, якість, систе-ма управління, комплекс, математичне моделювання.

Файли

Схожі дисертації