Овєчкіна О. А. Теоретико-методологічні засади функціонування системи відносин власності в умовах трансформації суспільства

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100017

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.889.01

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Національна академія управління"

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій щодо функціонування системи відносин власності в умовах трансформації суспільства. У роботі обґрунтовано актуальність дослідження розглянуто методологічні основи вивчення приватної власності у класичному і посткласичному напрямах політичної економії, визначено принципи та виявлено специфіку інституціонального підходу до визначення системних зв’язків внутрішніх елементів капіталістичного привласнення й зовнішніх форм реалізації, охарактеризовано сутність відносин власності з позицій економіко-генетичного підходу, а також запропоновано власне визначення сутності власності як складової суспільно-економічних відносин, що розширило понятійно-категоріальний апарат економічної науки. Поняття «власності» запропоновано розглядати за двома аспектами. На відміну від існуючих у літературі визначень, у дисертаційній роботі в цьому понятті акцентується увага не лише на юридичній, але й на цивілізаційно-технічній, культурно-світоглядній складових системи відносин власників і невласників сучасного суспільства. Обґрунтовано питання відтворення власності як підсистеми економічної системи на основі застосування діалектико-синергетичного підходу з виділенням етапів її руху. Виявлено і розкрито ознаки класифікації форм власності та ідентифіковано зміни відносин привласнення-відчуження у розвинутих і транзитивних економіках. Особливу увагу звернено на компаративний аналіз індустріальної й постіндустріальної моделей функціонування і розвитку відносин власності на засадах системного підходу. На основі прагматичного підходу проаналізовано економічну природу сучасної державної власності в Україні. Обґрунтовано внутрішні протиріччя приватної власності у системі економічних відносин постприватизаційного періоду та Здійснено аналіз національної транзитивної моделі відносин власності. Охарактеризовано концептуальні засади дослідження економічної поведінки економічних суб’єктів. Обґрунтовано переваги інституціональної складової при дослідженні моделі господарювання держави. Здійснено аналіз ендогенних та екзогенних критеріїв економічної поведінки та особливостей формування її опортуністичної складової. У роботі запропоновано концептуальні підходи до діагностування змін відносин власності та проаналізовано сучасний стан і проблеми формування механізму управління трансформаціями відносин власності, що дозволило визначити відповідні пріоритети. Подано рекомендації щодо удосконалення підходів до управління відносинами власності в Україні з обґрунтуванням використання економіко-математичного моделювання. Визначено особливості та проблеми транзитивної моделі відносин власності під впливом цифровізації, що дало змогу проаналізувати недоліки та переваги від її запровадження.

Файли

Схожі дисертації