Передерій В. І. Моделі, методи та інформаційні технології прийняття рішень в організаційно-технічних системах критичного застосування

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100023

Здобувач

Спеціальність

  • 05.13.06 - Інформаційні технології

18-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 67.052.01

Херсонський національний технічний університет

Анотація

У дисертаційній роботі запропоновано рішення науково-практичної проблеми: розробки моделей, методів та інформаційної технології (ІТ) прийняття рішень (ПР) за умов невизначеності в багаторівневих організаційно-технічних системах критичного застосування (ОТСКЗ), з урахуванням впливу зовнішніх і виробничих факторів на когнітивні складові ОПР, і вирішення на цій основі важливої науково-технічної проблеми – підвищення ефективності процесів управління окремим класом багаторівневих ОТСКЗ. Проведений структурний аналіз та класифікацію сучасних ОТСКЗ, розглянуто їх багаторівневий характер і значну залежність ефективності їх функціонування від кваліфікації і психофізичного стану ОПР, розробленні нечіткі ієрархічні реляційні когнітивні моделі визначення оптимального взаємовпливу дестабілізуючих факторів середовища на психофізіологічний стан та когнітивні параметри ОПР. Запропоновані нечіткі когнітивні моделі дозволяють в умовах невизначеності, моделювати та регулювати процес ПР, під впливом дестабілізуючих факторів середовища, розроблені методи і способи побудови ІТ ПР, застосування яких дозволяє, визначати, оцінювати та контролювати ступінь впливу дестабілізуючих факторів на функціональну стійкість (ФС) ОПР, та формувати адаптовані альтернатив ПР у критичних ситуаціях управління ОТСКЗ. Запропоновані математичні моделі та способи оцінки адекватного впливу факторів на психофізіологічні і когнітивні можливості ОПР, шляхом його ідентифікації та формування для нього індивідуального інтерфейсу, для забезпечення максимальної ефективності взаємодії з системою в процесі ПР, розроблені моделі та засоби ІТ актуалізації розподіленої БЗ в ОТСКЗ для формування і оцінки релевантних альтернатив прийняття рішень в умовах невизначеної, неточної і суперечливої інформації у реальному часі, запропоновані моделі і засади ІТ ПР забезпечення і контролю ФС та інформаційної безпеки розподіленої гарантоздатної ОТСКЗ. Розроблені моделі ІТ моніторингу яка забезпечує вимір заданих параметрів і визначення по ним встановлених показників і характеристик, виявлення їх не відповідності, до установлених нормативних даних з аварійності, а також ПР щодо ліквідації причин. Розроблені моделі та засади ІТ оцінки та підтримки комплексу показників інформаційної безпеки процесу ПР та ОТСКЗ в цілому.

Файли

Схожі дисертації