Литвиненко О. О. Онтогенез і дизонтогенез особистісного становлення підлітків

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100027

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.01 - Загальна психологія, історія психології

21-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.453.01

Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України

Анотація

Дисертацію присвячено аналізу загальних закономірностей становлення особистості підлітків в контексті онтогенезу і дизонтогенезу. Робота містить теоретичне обґрунтування, методичні засади, результати емпіричного дослідження цієї проблеми. У дисертації представлено концептуальні узагальнення, що знайшли відображення в моделі онтогенезу та дизонтогенезу особистісного становлення підлітків. В межах запропонованої моделі структура особистості розглядається як така, що реалізується у двох підсистемах: універсальній та генетично-обумовленій. Універсальною є система внутрішньоструктурних зв’язків між когнітивною, поведінковою та афективною складовими, а також вплив характеристик цих складових на формування загальних особистісних тенденцій. Своєю чергою, змістова наповненість та спрямованість особистісної сфери є суттєво відмінною для підлітків, які мають порушення слуху і зору та їх однолітків, які не мають таких порушень. Відповідно, дана підсистема особистості є генетично-обумовленою. Розуміння структурно-функціональної організації елементів особистісних підсистем дозволяє пояснити специфіку онтогенезу та дизонтогенезу особистісного становлення підлітків. Доведено, що генетичний контекст становлення визначає специфіку особистісних проявів, але не є фактором, що суворо їх не обмежує. Відповідно, можливою та доцільною є робота з підлітками, чиє становлення відбувається в контексті дизонтогенезу, заснована на онтогенетичних принципах та спрямована на активацію компенсаторних механізмів. На основі концептуальної моделі розроблено програми психологічної профілактики та корекції дисгармонійності особистісного становлення для підлітків, становлення яких відбувається як в контексті онтогенезу, так і в контексті дизонтогенезу. У роботі представлено показники ефективності впровадження зазначених програм, що свідчать про доцільність їх подальшого практичної реалізації.

Файли

Схожі дисертації