Шулюк Б. С. Фінансовий механізм державно-приватного партнерства

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0523U100229

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

14-12-2023

Спеціалізована вчена рада

Д 58.082.01

Західноукраїнський національний університет

Анотація

Мета дисертації – розроблення нових теоретико-методологічних засад функціонування фінансового механізму державно-приватного партнерства та формування науково-практичних рекомендацій щодо стратегічних орієнтирів його удосконалення в сучасних умовах. Методи – теоретичного узагальнення, систематизації, аналогії, аргументації, історичний, логічний, системно-структурного аналізу, статистичного аналізу, синтезу, індукції, дедукції, групування, порівняння, формалізації, вимірювання, математичного моделювання, оптимізації. Новизна – розроблено методологічні засади наукового дослідження фінансового механізму державно-приватного партнерства з використанням законів, категорій діалектики, інструментарію системного, процесного й інституційного підходів; запропоновано концептуальний підхід до формування гарантійних фінансових резервів шляхом створення Фонду бюджетної підтримки реалізації проєктів державно-приватного партнерства в складі державного бюджету; сформовано науково-методичний підхід до оцінювання фінансової та бюджетної результативності реалізації партнерських проєктів держави й бізнесу в умовах мінливого економічного середовища; удосконалено зміст поняття «фінансовий механізм державно-приватного партнерства»; ідентифіковано чинники впливу на очікувані результати в процесі конкурсного відбору проєктів, їхньої реалізації та після завершального періоду; обґрунтовано теоретико-методичні засади здійснення державної фінансової підтримки проєктів державно-приватного партнерства; розширено фінансові форми партнерських відносин держави і бізнесу через виокремлення «державно-приватно-громадського партнерства» та формування передумов для стимулювання участі громадян в інвестуванні соціально значимих проєктів; поглиблено теоретико-організаційні засади розвитку довгострокового кредитування як інструменту фінансування проєктів державно-приватного партнерства; набула подальшого розвитку наукова періодизація становлення фінансового механізму державно-приватного партнерства; розвинуто концептуальні підходи до структуризації архітектоніки інституціонального середовища фінансового механізму державно-приватного партнерства; систематизовано принципи формування та функціонування фінансового механізму державно-приватного партнерства; обґрунтовано науково-методичні підходи до формування векторів розвитку фінансового механізму державно-приватного партнерства на місцевому рівні; розширено напрями інвестиційної участі громадськості в реалізації проєктів державно-приватного партнерства; розвинуто науково-практичні засади податкового стимулювання партнерських відносин держави і бізнесу. Впроваджено у діяльність Міністерства фінансів України, Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Територіального управління Рахункової палати по Львівській, Волинській та Тернопільській областях (у м. Львів), Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації, Департаменту фінансів Тернопільської обласної державної адміністрації, Чортківської міської ради, а також у навчальному процесі Західноукраїнського національного університету.

Публікації

1. Шулюк Б. С. Розвиток фінансового механізму державно-приватного партнерства в Україні : монографія. Тернопіль: ЗУНУ, 2023. 434 с.

2. Шулюк Б. С. Фінансування проектів державно-приватного партнерства у вітчизняній та зарубіжній практиці : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. О. П. Кириленко та д-ра екон. наук, доц. О. І. Тулай. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. С. 339–350.

3. Шулюк Б. Фінанси державно-приватного партнерства як засіб модернізації економіки України. Світ фінансів. 2016. Вип. 1. С. 130–139.

4. Shuliuk B. S. Financial instruments of public and private partnership development. Scientific Bulletin of Polissia. 2016. № 3 (7). С. 253–260 (Web of Science).

5. Шулюк Б. С. Наукові підходи до структуризації фінансового механізму державно-приватного партнерства. Бізнес-навігатор. 2018. Вип. 5 (48). С. 144–148.

6. Шулюк Б. С. Концептуальні засади фінансового механізму державно-приватного партнерства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2018. № 4 (86). С. 117–122.

7. Shuliuk B. S. Financial partnership of the state and business. Innovative Solutions in Modern Science. 2018. № 4 (23). С. 16–28.

8. Шулюк Б. С., Петрушка О. В. Світовий досвід реалізації фінансових проектів державно-приватного партнерства в економічній інфраструктурі. Економіка та суспільство. 2018. Вип. 17. С. 621–626.

9. Шулюк Б. Фінансові методи у структурі фінансового механізму державно-приватного партнерства: наукові аспекти дослідження. Світ фінансів. 2019. Вип. 2 (59). С. 37–48.

10. Шулюк Б. С. Фінансовий механізм державно-приватного партнерства у світовій практиці: історична ретроспектива та реалії сьогодення. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 42. С. 198–203.

11. Шулюк Б. С. Принципи формування та функціювання фінансового механізму державно-приватного партнерства. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2019. № 14 (42). С. 119–123.

12. Шулюк Б. С. Гносеологія розвитку фінансового механізму державно-приватного партнерства в Україні. Економічний простір. 2019. № 144. С. 71–80.

13. Шулюк Б. С. Особливості формування фінансового механізму державно-приватного партнерства: інституційний підхід. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. № 4 (72). Ч. 2. С. 173–177.

14. Шулюк Б. С. Системний підхід до побудови моделі фінансового механізму державно-приватного партнерства. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2019. Том 18. Вип. 2 (42). С. 71–82.

15. Shuliuk B. Financial mechanism of public-private partnership: a review of the concept of process and normative approaches. European Journal of Economics and Management. 2019. Vol. 5, Issue 4. P. 47–50.

16. Шулюк Б. С. Організаційно-інституціональне середовище розвитку фінансового механізму державно-приватного партнерства в Україні. Економіка. Фінанси. Право. 2020. № 11. С. 6–10.

17. Шулюк Б. С. Законодавчі колізії розвитку фінансового механізму державно-приватного партнерства в Україні. Інноваційна економіка. 2020. № 7–8. С. 28–32.

18. Шулюк Б. С. Концесія як форма реалізації проєктів державно-приватного партнерства в Україні та світі. Бізнес Інформ. 2021. № 2. С. 56–61.

19. Шулюк Б. Актуальні проблеми державного фінансування в контексті реалізації партнерських інфраструктурних проєктів держави і бізнесу. Світ фінансів. 2021. Вип. 2 (67). С. 79–93.

20. Shuliuk B. Corporate financing of public-private partnership projects: assessment of financial opportunities and risks. Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice. 2021. № 3 (38). P. 78–85 (Web of Science).

21. Шулюк Б. Методика оцінювання результативності фінансових інструментів і важелів державно-приватного партнерства: полеміка в науковому середовищі. Вісник економіки. 2022. Вип. 4 (106). С. 74–83.

22. Шулюк Б. С., Дем’янишин В. Г. Особливості використання боргових фінансових інструментів державно-приватного партнерства у вітчизняній та зарубіжній практиці. Економіка. Фінанси. Право. 2022. № 10. С. 19–23.

23. Шулюк Б. С., Булавенець В. М. Практика та проблематика оцінювання результативності фінансових інструментів і важелів в процесі реалізації проєктів державно-приватного партнерства. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 21. С. 59–65.

24. Шулюк Б. Дискусійні питання сутності фінансового інструментарію державно-приватного партнерства та проблеми його використання в Україні. Світ фінансів. 2022. Вип. 1 (70). С. 36–48.

25. Шулюк Б. С. Формування фінансових резервів в контексті забезпечення гарантійної бюджетної підтримки проєктів державно-приватного партнерства. Фінансовий простір. 2022. № 3 (47). С. 6–13.

26. Shuliuk B., Horyn V. Banking project financing of public-private partnership and its role in ensuring public welfare. Financial and Credit Activities: Problems of Theory and Practice. 2022. № 2 (43). С. 17–23 (Web of Science).

27. Demianyshyn V., Shuliuk B. Formation and use of the system of financial incentives for the development of partnership between the state and business. Economic Studies Journal. 2023. № 32 (3). P. 88–103 (Scopus).

28. Shuliuk B. S. Financial partnership of the government and business as means of intensification of Ukrainian investment activity. Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World : Conference Proceedings. Part II. (Lisbon, June 30, 2016). Lisbon: Baltija Publishing. P. 152–155.

29. Шулюк Б. Фінансові важелі та інструменти як елементи фінансового механізму державно-приватного партнерства. Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 10 вересня 2019 р.). Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С.123–124.

30. Shuliuk B. S., Petrushka O. V. Problems of implementation of the mechanism of public-private partnership in the social sphere. Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку : зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 28 вересня 2019 р.). К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. C. 68–70.

31. Shuliuk B. S., Petrushka O. V. Strategic benchmarks of the development of public-private partnership in Ukraine. Сучасні наукові погляди на модернізацію, інноваційні технології та фінансові процеси : зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ, 29 червня 2019 р.). К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2019. С. 90–92.

32. Shuliuk B. S., Petrushka O. V. Necessity of the introduction of mechanisms of state-private partnership in the educational sphere. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути : тези доп. I Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро, 1–2 серпня 2019 р.). Дніпро, 2019. C. 831–834.

33. Shuliuk B. S., Petrushka O. V. The formation and development of partnership relations of the state and business in Great Britain. Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 31 серпня 2019 р.). Львів: ЛЕФ, 2019. C. 126–127.

34. Shuliuk B. S., Petrushka O. V. Prerequisites for the public-private partnership appearing and its development in Europe. Методи та форми управління соціально-економічним розвитком держави : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 23 серпня 2019 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2019. С. 107–109.

35. Petrushka O. V., Shuliuk B. S. Public-private partnership in the medical industry: socio-economic effects. Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 2 серпня 2019 р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. С. 46–47.

36. Шулюк Б. С. Особливості визначення ефективності та результативності функціонування фінансового механізму державно-приватного партнерства. Розвиток нової економічної системи на державному та регіональному рівнях : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 19 грудня 2020 р.). Львів: ЛЕФ, 2020. С. 117–119.

37. Шулюк Б. С. Застосування об’єктивістського та суб’єктивістського підходів до побудови моделі фінансового механізму державно-приватного партнерства. Формування сучасного економічного простору: реалії та перспективи на майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 19 грудня 2020 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2020. С. 147–149.

38. Шулюк Б. С. Реалізація проєктів державно-приватного партнерства в соціальній сфері: успішний зарубіжний досвід. Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь, 25–26 березня 2021 р.). Ірпінь: Університет державної фіскальної служби України, 2021. С. 174–176.

39. Шулюк Б. С. Проєктне фінансування як перспективна форма реалізації партнерських відносин держави і бізнесу. Сьомі Всеукраїнські наукові читання пам’яті С. І. Юрія : зб. наук. праць (м. Тернопіль, 16 листопада 2021 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 2021. С. 120–122.

40. Шулюк Б. С. Проєктні облігації як альтернатива банківського кредитування проєктів державно-приватного партнерства. Фінансові інструменти сталого розвитку економіки : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 12 травня 2022 р.). Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2022. С. 116–120.

41. Шулюк Б. Гібридні фінансові інструменти як альтернатива традиційному інвестуванню проєктів державно-приватного партнерства. Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій : зб. матеріалів IІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль – Братислава, 30 травня 2022 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 2022. С. 175–177.

42. Шулюк Б. С. Фінансові консультанти як гаранти досягнення соціально-економічних цілей учасників державно-приватного партнерства. Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку і права в XXI столітті : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 8 листопада 2022 р.). Умань: ЦФЕНД, 2022. С. 41–42.

43. Шулюк Б. С. Концепція здійснення фінансового контролю за реалізацією проєктів державно-приватного партнерства. Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 10 листопада 2022 р.). Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 383–385.

44. Шулюк Б. С. Оцінка екологічних ризиків в процесі реалізації проєктів державно-приватного партнерства: проблеми та напрями вдосконалення методики здійснення. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 11 листопада 2022 р.). Львів-Торунь: Liha-Pres, 2022. С. 124–126.

45. Шулюк Б. С. Стратегічні орієнтири розвитку фінансового механізму державно-приватного партнерства. Восьмі Всеукраїнські наукові читання пам’яті С. І. Юрія : зб. наук. праць (м. Тернопіль, 15 листопада 2022 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 2022. С. 155–158.

46. Шулюк Б. С. Страхування фінансових ризиків в процесі реалізації партнерських проєктів держави і бізнесу. Актуальні питання економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Умань, 25 листопада 2022 р.): у 2 ч. Умань: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. С. 45–46.

47. Шулюк Б. Інвестиційний податковий кредит як інструмент стимулювання участі бізнес-структур в інфраструктурних проєктах держави. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 19–20 травня 2023 р.). Кам’янець-Подільський: Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут», 2023. С. 114–116.

48. Шулюк Б. С. Перспективи використання кредитних деривативів в структурі джерел фінансування проєктів державно-приватного партнерства. Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації : зб. праць XX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених (м. Тернопіль, 19 травня 2023 р.). Тернопіль: ЗУНУ, 2023. С. 646–650.

Файли

Схожі дисертації