Носкова М. В. Теорія і практика використання дистанційного навчання у професійному розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0524U000148

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

15-05-2024

Спеціалізована вчена рада

Д 35.052.24

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

У дисертаційній роботі досліджено проблему використання дистанційного навчання (ДН) у професійному розвитку вчителів ЗЗСО, обґрунтовано й розроблено систему використання дистанційного навчання у професійному розвитку вчителів ЗЗСО, створено її модель, а також здійснено експериментальну перевірку її ефективності. Розглянуто проблему використання дистанційного навчання у професійному розвитку вчителів ЗЗСО України в розрізі реалізації освітньої політики на рівні держави, регіону, територіальної громади, ЗЗСО та особистому рівні вчителя. Здійснено аналіз вітчизняної законодавчої та нормативно-правової бази, що регламентує використання ДН в освітньому процесі та у професійному розвитку педагогів. Доведено, що професійний розвиток вчителя тісно пов’язаний з діяльністю ЗЗСО, в якому він працює. Виокремлено технічні умови, за яких такий процес є ефективним. Обґрунтовано безпосередню залежність використання ДН у професійному розвитку від наявності та функціонування у ЗЗСО єдиного електронного освітнього середовища (ЄЕОС). Проаналізовано процес цифровізації ЗЗСО за 25 років, простежено динаміку змін щодо користування інтернетом українців від 1997 р. у кількісних показниках підключення до мережі, забезпечення ЗЗСО комп’ютерною технікою, програмами професійного розвитку вчителів. На конкретних прикладах регіональних освітніх проєктів продемонстровано способи мотивації та підтримки ЗЗСО та вчителів до створення та використання ЄЕОС, оволодіння дистанційними технологіями та методикою проведення дистанційних уроків. Сформульовано та обґрунтовано концепцію системи використання ДН у професійному розвитку вчителів ЗЗСО. Визначено мету, завдання концепції, її 36 нормативно-правову базу та результат її реалізації, а саме готовність вчителів ЗЗСО до використання ДН у професійному розвитку та професійній діяльності, а також концептуальні підходи у побудові системи використання ДН у професійному розвитку вчителів ЗЗСО (синергетичний, діяльнісний, компетентнісний, технологічний, андрагогічний, особистісно-орієнтований, системний), обґрунтовано їх вибір. Визначено організаційно-педагогічні умови. Побудовано модель авторської системи використання ДН у професійному розвитку вчителів ЗЗСО, що складається з блоків (мотиваційно-цільового, методологічного, технічного, змістового, організаційно-діяльнісного, результативно-аналітичного). Представлено складники кожного блоку, описано й обґрунтовано їх місце у моделі створеної системи використання ДН у професійному розвитку вчителів ЗЗСО, відображено безпосередній та опосередкований зв’язок між ними. Створено і описано методику формування готовності вчителів ЗЗСО до використання ДН у професійному розвитку та професійній діяльності на дистанційних курсах підвищення кваліфікації. Створено і обґрунтовано інструментарій моніторингу, оцінювання та аналізу результатів застосування створеної системи. Розроблено критерії (мотиваційний, когнітивно-процесуальний, конструктивно-технологічний), рівні (низький, середній, достатній, високий), показники оцінювання сформованої (розвинутої) готовності до використання ДН у професійному розвитку та професійній діяльності вчителів ЗЗСО. Представлено результати експериментальної перевірки ефективності розробленої системи використання ДН у професійному розвитку вчителів ЗЗСО, що демонструють значний ріст показників високого рівня за всіма критеріями.

Публікації

• Bukliv R., Noskova M. , Shalovylo Y., Chaikivskyi T. The organization of the educational process in institutions of general secondary education in the conditions of martial law based on the example of practice of Lviv region teachers. Innovative and modern foundations of pedagogy : collective monograph. Boston : Primedia eLaunch, 2022. С. 17‒30.

• Носкова М. В. Дистанційне навчання у професійному розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. 348 с.

• Носкова М. В. Аналіз стану українського сегменту Інтернету та забезпечення шкіл України комп’ютерною технікою та інтернет-зв’язком. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2017. № 3(139). С. 18–24.

• Носкова М. В. Роль програми «Стрибок тигра» у професійному розвитку педагогів Естонії. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Сер.: Педагогіка. 2018. № 1(20). С. 207–211.

• Носкова М. В., Шуплат А. І. Впровадження елементів змішаного навчання у процесі навчання англійської мови у закладі загальної середньої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. № 61, Т. 1. С. 90–94.

• Mukan N., Noskova M., Zinchuk I. Teachers’ digital competence development: Estonian state policy in the field. Comparative professional pedagogy. 2019. Vol. 1, Т. 9. P. 26–32.

• Носкова М. В. Проблеми впровадження дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Вип. 28, Т. 3. С. 129–134.

• Шуплат А. І., Носкова М. В. Оцінювання ефективності впровадження змішаного навчання в умовах сучасного освітнього процесу. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. 2020. № 2(131). С. 38–44.

• Носкова М. В. Дистанційне навчання як ефективна форма організації професійного розвитку педагога. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. № 70, Т. 3. С. 48‒53.

• Носкова М. В. Використання дистанційної форми навчання для організації навчального процесу в закладах загальної середньої освіти України. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 2(106). С. 140–150.

• Носкова М. В. Стан готовності вчителів до дистанційного навчання в умовах карантину. Освітні обрії. 2021. № 2, Т. 51. С. 100–104.

• Носкова М. В. До питання трактування терміну «дистанційне навчання» у вітчизняній науці. Академічні візії. 2023. № 15. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/620 (дата звернення: 03.02.2023).

• Носкова М. В. Експериментальна перевірка ефективності системи використання дистанційного навчання у професійному розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти. Академічні візії. 2023. № 18. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/642/576 (дата звернення: 07.05.2023).

• Носкова М. В. Досвід організації віддаленого навчання для учнів закладів загальної середньої освіти в умовах війни. Наукові інновації та передові технології. Серія «Державне управління». Серія «Право». Серія «Економіка». Серія «Психологія». Серія «Педагогіка». 2023. № 7(21). С. 406–416.

• Носкова М. В. Інструментарій для визначення готовності закладу освіти до цифрової трансформації. Наука і техніка сьогодні. 2023. № 8(22). С. 206–217.

• Носкова М. В. Соціально-філософські передумови використання дистанційного навчання у професійному розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти. Академічні візії. 2023. № 23. URL: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/1010/902 (дата звернення: 25.09.2023)

• Носкова М. В. Вимоги до рівня цифрової компетентності громадян та вчителів країн Європейського Союзу. Наукові інновації та передові технології. Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка». 2023. № 12(26). С. 606‒616.

• Prykhodkina N., Noskova M., Zuieva A., Tymoshko H., Sholokh O., Lebid Y. Priorities and problems in the development of modern information technologies in education. International Journal of Computer Science and Network Security. 2021. Vol. 21, No. 6. P. 231–236.

• Tsiuniak O., Myhovych I., Khomych L., Noskova M., Kopchuk-Kashetska M. Using distance learning in the process of professional training in the context of the COVID-19 pandemic. Postmodern Openings. 2021. Vol. 12, Іss. 4. P. 389–400.

• Koval M., Noskova M., Fuchyla O., Dubinka M., Predyk A. The use of digital open systems in the preparation of students. International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22, No. 3. P. 535–540.

• Alieksieienko T., Kryshtanovych S., Noskova M., Burdun V., Semenenko A. The use of modern digital technologies for the development of the educational environment in the system for ensuring the sustainable development of the region. International Journal of Sustainable Development and Planning. 2022. Vol. 17, No 8. P. 2427–2434.

• Noskova M. Access to the Internet as a indicator in informatization education in Estonia. World science. 2018. Vol. 5, No. 3(31). Р. 8–11.

• Noskova M., Semianyk O., Miziuk V., Babakina O., Lytvyn V. Formation of digital competence of teachers in the conditions of distance learning. Laplage em Revista. 2021. Vol. 7, n. Extra-C. P. 548–558.

• Носкова М. В. Змішане навчання як педагогічна технологія формування у студентів навичок ХХІ століття. Проблеми підготовки педагогів для професійної освіти : теорія і практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 200-річчю Національного університету «Львівська політехніка» (м. Львів, 25 листопада 2016 р.). Львів : ПП «Ощіпок М. М.», 2016. С. 185–187.

• Носкова М. В. Сутність процесу інформатизації ЗНЗ як складової інноваційного розвитку загальної середньої освіти України. Управління в освіті : збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26–27 квітня 2017 р.). Львів : В-во «Ліана-М», 2017. С. 142–145.

• Носкова М. В. До питання формування та розвитку ІКТ-компетентності педагога: досвід Естонії. Формування професійно мобільного фахівця : європейський вимір : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 16–17 листопада 2017 р.). Львів : В-во «Ліана-М», 2017. С. 180–183.

• Носкова М. В. Розвиток інформаційної компетентності педагога в умовах реформування освітньої системи України. Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції (м. Львів, 21–23 листопада 2017 р.). Львів : В-во «Ліана-М», 2017. С. 132–136.

• Носкова М. В. Використання інформаційних технологій у професійному розвитку педагога. Гуманітарний корпус : за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми гуманітарних наук у дослідженнях молодих науковців» (м. Вінниця, 18 травня 2018 р.). Вінниця : ТОВ Нілан-ЛТД, 2018. Вип. 17. C. 120–122.

• Носкова М. В. Формування потреби у підготовці викладачів дистанційного навчання в Україні. Сучасна наука: тенденції та перспективи : Матеріали Всеукраїнської Іnternet-конференції молодих вчених (м. Мелітополь, 14‒18 травня 2018 р.). Мелітополь, 2018. C. 158–162.

• Носкова М. В. Процес інформатизації освіти Естонії та України. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 30 травня 2018 року). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. C. 225–227.

• Носкова М. В. Інформатизація освіти та розвиток цифрової компетентності педагогів України. Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії : збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 30 червня 2018 р.). Переяслав-Хмельницький : ТОВ «Колібрі-2011», 2018. C. 33–35.

• Носкова М. В. Дистанційна форма професійного розвитку педагога як реалізація потреби навчання впродовж життя. Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 10-ої науково-практичної конференції (м. Львів, 21–23 листопада 2018 р.). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. C. 21–25.

• Носкова М. В. Організація професійного розвитку педагога на базі центру інноваційних освітніх технологій Національного університету «Львівська політехніка». Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 11-ї науково-практичної конференції (м. Львів, 20–22 листопада 2019 р.). Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. C. 10–15.

• Носкова М., Шуплат А. Виклики та переваги використання змішаного навчання у роботі вчителя. Управління в освіті : матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 4‒5 квітня 2019 року). Львів : Видавництво «Левада», 2019. С. 204‒206.

• Носкова М. В., Чаторийська Н. С. Про важливість психолого-педагогічного супроводу дистанційного навчання. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції : Електронний збірник наукових праць ЗОІППО (м. Запоріжжя, 12‒18 травня 2020 р.). URL: http://surl.li/nfmtc (дата звернення: 23.08.2020).

• Носкова М. В. Особливості організації дистанційного навчання в умовах війни. Освіта і здоров’я підростаючого покоління : матеріали четвертого міжнародного симпозіуму : Збірник наукових праць (м. Київ, 12‒15 квітня 2022 р.). Київ : Алатон, 2022. C. 75–78.

• Носкова М. В. Регіональна політика щодо професійного розвитку вчителів та впровадження дистанційного навчання. Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня 2022 р.). Тернопіль, 2022. C. 216–219. URL: http://surl.li/meekl (дата звернення: 24.05.2023).

• Носкова М. В. Досвід організації віддаленого навчання для учнів шкільного віку в умовах війни. Відкрита освіта: технології, середовища, інструменти : збірник тез І Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17–18 травня 2023 року). Львів, 2023. C. 84–89. URL: http://surl.li/okpob (дата звернення: 04.06.2023).

• Носкова М. В. Про результати експериментальної перевірки ефективності системи використання дистанційного навчання у професійному розвитку вчителів закладів загальної середньої освіти. Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього простору: міжнародна академічна та професійна / професійно-педагогічна мобільність : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 21 вересня 2023 р.). Львів, 2023. C. 25-29. URL: http://surl.li/okplw (дата звернення: 10.10.2023).

• Носкова М. В. Нормативно-правова база щодо використання інформаційних технологій у освіті України. Молодий вчений. 2017. № 6 (46). С. 267–270.

• Носкова М. В. Роль інтернет-сервісів у розвитку інформаційного середовища навчального закладу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу. 2017. № 879. С. 76–82.

• Noskova M., Mukan N., Khamuliak N. Miksike: use of Estonian online tools in Ukrainian schools. Ukrainian Journal of Educational Research. 2017. Vol. 2, No. 1. P. 29–32.

• Носкова М. В. Реалізація освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу за допомогою інструментів освітнього онлайн середовища. Міксіке в Україні: досвід впровадження 2014-2016 рр. : практико орієнтований методичний збірник. Дніпро : Інновація, 2017. С. 11‒19.

• Noskova M., Havrylyuk M. Organizational and pedagogical conditions for teachers’ readiness formation to use information technologies and distant learning. Human studies. Series of «Pedagogy». 2019. Vol. 8(40.) P. 81–93.

• Носкова М. В. Сардига М. В. Аналіз нормативно-правової бази забезпечення існування дистанційної форми навчання в Україні. Молодий вчений. 2019. № 6. С. 346–351.

• Ivzhenko I., Kochyna V., Noskova M., Yeromina L., Blokhina V., Sokol I. Information and innovative technologies in distance learning in higher education institutions of Ukraine. Systematic Reviews in Pharmacy. 2020. Vol. 11, Iss. 9. P. 462–465.

• Веньгрін М. В., Носкова М. В. Актуальність та ефективність вивчення іноземної (польської) мови дорослими за допомогою методів дистанційного навчання. Молодий вчений. 2021. № 5(93). С. 207–211.

• Носкова М. В., Кубик Л. Я. Особливості викладання дисциплін математичного циклу у фахових коледжах. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». Серія «Психологія». Серія «Медицина». 2022. № 8(13). С. 173–184.

Схожі дисертації