Стечкевич О. О. Теорія та методика формування цифрової компетентності педагога в умовах неформальної освіти

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0524U000184

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

20-06-2024

Спеціалізована вчена рада

Д 35.052.24

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано новий підхід до розв’язання наукової проблеми формування цифрової компетентності педагога в умовах неформальної освіти. Уперше розроблено авторську концепцію формування цифрової компетентності педагога в умовах неформальної освіти, в основу якої покладено методологічний, теоретичний і практичний концепти; теоретично обґрунтовано, спроєктовано та експериментально перевірено ефективність моделі системи формування цифрової компетентності педагога в умовах неформальної освіти, яка інтегрує теоретико-методологічний, структурно-змістовий, технологічно-діяльнісний, оцінно-рефлексивний блоки, а також блоки передумов і організаційно-педагогічних умов; виявлено організаційно-педагогічні умови, що забезпечують успішну імплементацію системи формування цифрової компетентності педагога в умовах неформальної освіти. Уточнено й конкретизовано трактування поняття «цифрова компетентність педагога»; компонентну структуру цифрової компетентності педагога; критерії, показники та рівні її сформованості.

Публікації

Стечкевич, О. О. (2022а). Історико-теоретичний аспект функціонування інтегративних курсів у професійній освіті. Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти: монографія (с. 51–66). Біла Церква: ТОВ «Білоцерківдрук».

Стечкевич, О. О. (2018а). Формування готовності педагогів до використання спеціалізованого прикладного програмного забезпечення у педагогічній діяльності. Сучасні виклики професійної освіти: монографія (с. 323– 353). Львів: Сполом.

Стечкевич, О. О. (2023a). Базові характеристики системи формування цифрової компетентності педагога. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 93, 118–123.

Стечкевич, О. О. (2023b). Комплексний підхід до формування поняттєвого апарату цифрової компетентності педагога. Інноваційна педагогіка, 3(55), 122–127.

Стечкевич, О. О. (2023c). Концептуальні засади формування системи цифрової компетентності педагога. Актуальні питання гуманітарних наук, 4(60), 176–181.

Стечкевич, О. О. (2023d). Концепція формування цифрової компетентності педагога в умовах неформальної освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 91, 226–230.

Стечкевич, О. О. (2023e). Моделювання системи формування цифрової компетентності педагога: концептуальний підхід. Педагогічні науки: теорія та практика, 3(47), 164–169.

Стечкевич, О. О. (2023f). Особливості системи формування цифрової компетентності педагога в умовах неформальної освіти. Інноваційна педагогіка, 2(58), 130–134.

Стечкевич, О. (2023g). Система формування цифрової компетентності педагога: аксіоматика та закономірності. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 68, 38–49.

Стечкевич, О. О. & Букач, А. (2023h). Методичні аспекти формування цифрової компетентності педагога в умовах неформальної освіти. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(45), 53–60.

Стечкевич, О. О. & Козловський, П. Ю. (2023i). Використання медіа для рекламної діяльності у сфері освіти на засадах синергетичного підходу. Інноваційна педагогіка, 2(57), 141–144.

Стечкевич, О. О. (2022b). Методична система формування інформаційно- комунікаційних компетентностей майбутніх учителів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 85, 196–200.

Стечкевич, О. О. (2022c). Методологічні засади формування цифрової компетентності педагога. Актуальні питання гуманітарних наук, 2(58), 333–339.

Стечкевич, О. (2022d). Особливості організації змішаного та дистанційного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти. Молодь і ринок, 1(199), 101–106.

Стечкевич, О. О. (2022e). Синергетична система формування цифрової компетентності вчителя в контексті андрагогічного підходу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 90, 128–132.

Стечкевич, О. О. (2022f). Філософсько-світоглядні аспекти формування цифрової компетентності педагога. Інноваційна педагогіка, 2(53), 129–134.

Стечкевич, О. О. (2022g). Формування цифрової компетентності педагога в контексті принципів та ключових понять сучасної дидактики. Педагогічні науки: теорія та практика, 4(44), 156–161.

Сліпчишин, Л. & Стечкевич, О. О. (2022h). Особливості впровадження STEAM підходу у вищу освіту. Молодь і ринок, 2(200), 17–22.

Козяр, М., Козловський, Ю. М. & Стечкевич, О. О. (2021a). Формування інформаційної компетентності педагогічних та науково-педагогічних працівників в умовах пандемії. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 78, 192–197.

Дольнікова, Л. & Стечкевич, О. (2018b). Формування готовності майбутніх докторів філософії до інноваційної педагогічної діяльності. Молодь і ринок, 12(167), 33–37.

Козловський, Ю. М. & Стечкевич, О. О. (2018c). Можливості розвитку професійної STEM-освіти на засадах інтегративно-проблемного підходу. Педагогічний альманах, 40, 58–63.

Стечкевич, О. О. & Якимович, Т. Д. (2018d). Використання аудіовізуальних засобів навчання у професійно-практичній підготовці майбутніх фахівців. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 52, 139–142.

Стечкевич, О. О. (2016). Теоретичні і практичні аспекти підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 44, 234–238.

Mykytyuk, Z., Blavt, O., Hnatchuk, Y., Stechkevych, O. & Helzhynska, T. (2022i). Intensification of back muscle strength testing in physical education of students by applying information and communication technologies. Physical Education Theory and Methodology, 22(2), 216–222.

Kozlovska, I., Opachko, M., Paykush, M., Stechkevych, O. & Vovchasta, N. (2021b). The use of information and communication technologies as a means of professional foreign language training. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 13(3), 38–50.

Kozlovska, I., Stechkevych, O. O. & Savka, I. (2021c). Efficiency of integration of knowledge, forms and methods of education of students in vocational- technical school. The New Educational Review, 2(64), 160–172.

Mukan, N., Lavrysh, Y., Klontsak, O., Mukan, O., Horokhivska, T. & Stechkevych, O. (2021d). Academic service-learning as a factor for the development of autonomous learning skills at universities. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 1(13), 54–70.

Kryshtanovych, M., Kryshtanovych, S., Stechkevych, O., Ivanytska, O., & Huzii, I. (2020a). Prospects for the development of inclusive education using scientific and mentoring methods under the conditions of post-pandemic society. Postmodern Openings, 11(2), 73–88.

Стечкевич, О. О. (2021e). Приклад реалізації змішаного навчання в ЗВО. Управління в освіті: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 03-04 грудня 2021 р.) (с. 97–100). Львів.

Стечкевич, О. О. (2020b). Використання Google Forms для організації тестування. Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет- конференції (Київ, 28-29 травня 2020 р.) (с. 81–83). Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки.

Стечкевич, О. О. (2020c). Забезпечення зворотного зв’язку засобами Google Classroom у процесі дистанційного навчання. Public communication in science: philosophical, cultural, political, economic and IT context: proceedings of the international scientific and practical conference (Houston, USA, May 15, 2020) (с. 47– 49). Houston, USA: European Scientific Platform.

Стечкевич, О. О. (2020d). Забезпечення зворотного зв’язку засобами Moodle у процесі дистанційного навчання. Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя: матеріали міжнародної наукової конференції (Чернівці, 1 травня 2020 р.) (с. 28-31). Чернівці: МЦНД.

Стечкевич, О. О. (2020e). Модуль «Урок» Moodle як ефективний засіб реалізації дистанційної форми навчання. Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі:збірник тез доповідей учасників ІІ науково-практичної конференції молодих учених (Харків, 14-15 травня 2020 р.) (с. 102–104). Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Стечкевич, О. О. (2020f). Налаштування і використання сервісу Zoom для організації дистанційного навчання. Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial: actas de la conferencia internacional científica y práctica (Barcelona, España, 24 de abril de 2020) (с. 83– 85) Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia.

Стечкевич, О. О. (2020g). Організація тестування засобами LMS Moodle. Tendenze attuali della moderna ricerca scientifica: Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (B. 3) (Stuttgart, Deutschland, 5. Juni, 2020,) (с. 63–66). Stuttgart, Deutschland: Europäische Wissenschaftsplattform.

Козловський, Ю. М. & Стечкевич, О. О. (2020h). Організація проведення вебінарів засобами Bigbluebutton. Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale: actes de la conférence scientifique et pratique internationale (Monaco, Principauté de Monaco, 3 avril, 2020) (с. 82–85). Monaco, Principauté de Monaco: Plateforme scientifique européenne.

Стечкевич, С. О. & Стечкевич, О. О. (2020i). Організація роботи з сервісом Learningapps в умовах дистанційного навчання. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції (Луцьк, 10 квітня 2020 р.) (с. 67–69). Луцьк: МЦНД.

Стечкевич, О. О. & Ткачук, Ю. В. (2020j). Інформаційні та комунікаційні технології в освіті. Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції (Суми-Вінниця, 9–10 листопада 2020 р.) (с. 257–259). Суми/Вінниця: НІКО/ВНТУ.

Стечкевич, О. О. & Чабан, Х. Й. (2020k). Організація онлайн-тестів на платформі «На урок». Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2020 р.) (с. 317–319). Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Стечкевич, О. О. (2019a). Дистанційні курси як спосіб підвищення ІКТ- компетентності педагогічних працівників. Методичні проблеми викладання математики у вищих навчальних закладах: матеріали XXI Міжвузівської науково- практичної конференції (Львів, 27 лютого 2019 р.) (с.7–9). Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Стечкевич, О. О. (2019b) Підвищення ІКТ-компетентності педагогічних працівників у форматі дистанційних курсів. Інформаційні технології в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (Київ, 18-19 квітня 2019 р.) (с. 286–288). Київ: Видавничий центр КНУКіМ.

Стечкевич, О. О. (2019c). Практичні роботи як засіб забезпечення зворотного зв’язку в рамках дистанційних курсів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи: збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Тернопіль, 7-8 листопада, 2019 р.) (с. 137–139). Тернопіль: Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка.

Стечкевич, О. О. (2019d). Розробка практичних робіт для дистанційних курсів. Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави: збірник тез VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 30 травня 2019 р.) (с. 260–262). Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Грушкевич, Ю. В. & Стечкевич, О. О. (2019e). Дистанційне навчання як ефективне доповнення традиційнихформнавчання.Управління в освіті:матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 4-5 квітня 2019 р.) (с. 78– 80). Львів: Видавництво «Левада».

Стечкевич, О. О. & Кіндрат, Н. В. (2019f). Дистанційний курс «Знайомство з сервісами Google» та його апробація. Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі: матеріали 11-ї науково-практичної конференції (Львів, 20-22 листопада 2019 р.) (с. 74–78). Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Стечкевич, О. О. & Кіндрат, Н. В. (2019g). Google-сервіси як засіб формування ключових компетентностей школярів. «Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności»: materiały międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji (Kralow, Polska, 17 czerwca 2019 r.) (s. 20–22). Kralow: OP «Europejska platforma naukowa».

Козловська, І. М. & Стечкевич, О. О. (2019h). Інноваційні методики в контексті сучасних загальнонаукових підходів. Психологія та педагогіка: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 20-21 вересня 2019 р.) (с. 86–90). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки».

Козловська, І. М. & Стечкевич, О. О. (2019i). Інноваційні методики інтегративного навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Варшава, Ужгород, Херсон, 28 лютого 2019 р.) (с. 88–90). Варшава – Ужгород – Херсон: Посвіт.

Стечкевич, С. О. & Стечкевич, О. О. (2019j). Сервіс LearningApps як засіб організації формувального оцінювання. «Problems and prospects of implementation of innovative research results»:with proceedings of the Internationalscientific and practical conference (Valletta, Republic of Malta, December 13, 2019) (р. 76–79). Valletta, Republic of Malta: European Scientific Platform NGO.

Стечкевич, О. О. (2018e). Особливості розробки практичних робіт для дистанційних курсів. Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі: матеріали 10-ої науково-практичної конференції (Львів, 21-23 листопада 2018 р.) (с.90–94). Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Стечкевич, О. О. & Стечкевич, Л. К. (2018f). Інтернет-сервіси як компонент підвищення кваліфікації педагогів. Сучасна наука: тенденції та перспективи: до 95-річчя Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького: матеріали всеукраїнської Internet-конференції (Мелітополь, 14-18 травня 2018 р.) (с. 210–215). Мелітополь: Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Б. Хмельницького.

Stechkevych, O. O. & Lutsiv, O. (2018g). Study of informatics in college (elements of distance learning). Universum View 8. Pedagogical sciences: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 1 грудня 2018 р.) (с. 32–35). Вінниця: ТОВ «Нілан–ЛТД».

Стечкевич, О. О. (2023j). Офісні інформаційні технології: практикум. Львів: Сполом.

Стечкевич, О. О. (2023k). Основи педагогіки відкритих освітніх систем: практикум. Львів: Сполом.

Козловський, Ю. М., & Стечкевич, О. О. (2022j). Словник інформаційно- педагогічних термінів. Львів: Сполом.

Kozyar, M. M., Kozlovska, I. M., Vovchasta, N. Y., Savka, I. V., & Stechkevych, O. O. (2022k). Opportunities of using integration to improve the qualification of teachers: traditional and distance learning. Academy of Strategic Management Journal, 21(2), 1–10.

Стечкевич, О. О. & Якимович, Т. (2022l). Вплив дуального навчання на формування професійної концепції майбутніх педагогів. Інноваційна педагогіка, 2(44), 118–121.

Стечкевич, О. О. (2022m). Інструменти Google для освіти: практикум. Львів: Сполом.

Козловська, І. М., Стечкевич, О. О. & Якимович, Т. Д. (2021f). Професійна спрямованость як системотвірний чинник підготовки майбутніх фахівців. Науковий вісник Льотної академії. Серія: Педагогічні науки, 10, 34–40.

Козяр, М. М., Козловський, Ю. М. & Стечкевич, О. О. (2020l). Реалізація можливостей STEM-освіти засобами інтеграції креативних методів навчання. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 191, 20–23.

Схожі дисертації