Літвін Р. Г. Покращання експлуатаційних властивостей трансмісії автомобіля застосуванням двомасового маховика

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100052

Здобувач

Спеціальність

  • 274 - Транспорт. Автомобільний транспорт

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 35.052.028

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

Об’єкт дослідження – коливальні процеси у приводі автомобіля, оснащеного двомасовим маховиком (ДММ), на різних режимах роботи. Методи дослідження. У роботі застосовано методи аналітичної механіки, числові методи розв’язування диференціальних рівнянь, планування експеременту і опрацювання результатів вимірювань. Наукова новизна отриманих результатів: запропоновано класифікацію причин виходу з ладу ДММ і встановлено їхній вплив на експлуатаційні властивості трансмісії автомобіля; на основі узагальнених динамічних моделей приводу автомобіля розроблені математичні й симуляційні моделі у середовищі MatLab Simulink коливальних процесів у трансмісії, оснащеній ДММ, з урахуванням пружно-дисипативних властивостей і зміни структури приводу на режимах холостого ходу, рушання з місця та розгону автомобіля; досліджено вплив конструктивних параметрів трансмісії і ДММ на навантаженість їхніх ланок на режимах холостого ходу, рушання з місця та розгону автомобіля; встановлено, що головною причиною руйнування пружно-дисипативної системи ДММ, а отже, і втрати працездатності трансмісії, є втомне руйнування пружних ланок ДММ, викликане їх циклічним навантаженням; розроблено динамічну, математичну й симуляційну моделі у середовищі MatLab Simulink приводу гібридного автомобіля з комбінованою силовою установкою і ДММ у період розгону з урахуванням пружно-дисипативних властивостей елементів трансмісії та паралельної роботи електричного двигуна і двигуна внутрішнього згорання (ДВЗ); запропоновані конструктивні зміни й адаптивний алгоритм керування ДММ на різних режимах руху автомобіля з метою підвищення ресурсу пружних елементів ДММ і, як наслідок, покращання експлуатаційних властивостей трансмісії автомобіля. Практичне значення одержаних результатів полягає у розроблені симуляційних моделей для аналізу коливальних процесів у приводі автомобіля з метою узгодження параметрів ДММ та інших елементів трансмісії; структури системи керування і алгоритму роботи адаптивного ДММ на різних режимах роботи приводу і руху автомобіля з метою зменшення ймовірності втомного руйнування пружних ланок маховика; конструкції адаптивного ДММ, який забезпечує блокування відносного провертання первинної і вторинної мас ДММ на режимах руху автомобіля з усталеною швидкістю, що істотно зменшує кількість циклів навантаження пружно-демпфувальної системи, а отже, підвищує ресурс ДММ.

Файли

Схожі дисертації