Гусаковський С. С. Фактори прогнозу та вибір ад’ювантної хіміотерапії при м’язево-неінвазивному раку сечового міхура

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100065

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.06 - Урологія
  • 222 - Медицина

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.615.001

Державна установа "Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова Національної академії медичних наук України"

Анотація

АНОТАЦІЯ Рoбoта виконувалась в період з 2018 по 2021 рр. Клінічний матеріал представлений 161 пацієнтом, яким було виконано трансуретральну резекцію (ТУР) пухлини сечового міхура та проведено внутрішньоміхурові інстиляції хіміопрепаратів. Діагнози усіх пацієнтів були верифіковані за даними патогістологічного заключення. Дизайн дослідження передбачав аналіз ретроспективних та проспективних даних пацієнтів із м’язево-неінвазивним раком сечового міхура. Ретроспективний аналіз полягав у порівнянні результатів ефективності лікування пацієнтів яким було виконано внутрішньоміхурові інстиляції хіміопрепарату з пацієнтами, яким не виконувалися внутрішьоміхурові інстиляції. Проспективний аналіз передбачав порівняння ефективності між внутрішньоміхуровими інстиляціями хіміопрепаратів та інстиляціями хіміопрепаратів з диметилсульфоксидом. Також у всіх пацієнтів було відібрано прогностичні фактори та за допомогою статистичного опрацювання оприділено найбільш значимі. В дослідження були включені пацієнти з м’язево-неінвазивним раком сечового міхура низької та середньої групи ризику, яких було розділено на 4 групи в залежності від отриманого лікування. Перша група (n=47) була створена з пацієнтів із МНРСМ, яким після ТУР проводилися внутрішньоміхурові інстиляції з Доксорубіцином. Друга група (n=42) складалася з пацієнтів, яким після ТУР проводидися інстиляції Епірубіцином. До третьої групи (n=35) увійшли пацієнти, яким після ТУР виконувалися внутрішньоміхурові інстиляції Епірубіцину в комплексі з Диметилсульфоксидом. Четверта група (n=37) була групою контролю, пацієнти даної групи після ТУР не отримували жодної внутрішньоміхурової інстиляції. Відповідно до дизайну дослідження було проведено 6 попарних групових порівнянь. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що було визначено найбільш значимі прогностичні фактори - вік, попередній рецидив, кількість пухлин, основа пухлини, рецидив в перші 6 місяців, категорія Т, клас G, діаметр пухлини, еритроцитурія, діаметр ніжки, кількість інстиляцій. Вперше доведено, що зі збільшенням періоду спостереження збільшується кількість прогностичних факторів. Виявлено, що прогностичні фактори можуть змінюватися в залежності від методу лікування. Встановлено, що кількість внутрішньоміхурових інстиляцій не впливає на прогресування захворювання. Проведено порівняння ефективності різних схем ад’ювантної внутрішньоміхурової хіміотерапії. Вперше запропоновано та доведено доцільність і ефективність застосування Диметилсульфоксиду у лікуванні м’язево-неінвазивного раку сечового міхура. Проведено аналіз запропонованого алгоритму внутрішньоміхурової хіміотерапії. Доведено, що ад’ювантна внутрішньоміхурова хіміотерапія у вигляді інстиляцій Епірубіцину в комплексі з Диметилсульфоксидом після ТУР має кращу результативність порівняно з внутрішньоміхуровими інстиляціями Доксорубіцину після ТУР, Епірубіцину після ТУР чи виконання ТУР без внутрішньоміхурових інстиляцій.

Файли

Схожі дисертації

0824U001324

Максименко Ярослав Романович

Оптимізація консервативного лікування хворих на хронічний риносинусит з назальним поліпозом і наявністю показів до хірургічного лікування.

0824U001331

Волинський Денис Андрійович Андрійович

Особливості клінічного перебігу та лікування хворих на стабільну ішемічну хворобу серця після перенесеного інфаркту міокарда із супутньою артеріальною гіпертензією.

0524U000085

Савчук Руслан Валерійович

ОСОБЛИВОСТІ ПАТОГЕНЕЗУ НЕОБЛАДЕРА Й ВИБІР МЕХАНІЗМІВ ЕНДОГЕННОГО ТА ЕКЗОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ЙОГО АДАПТАЦІЮ (КЛІНІКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

0824U001293

Орлова Ольга Вячеславівна

Непсихотичні психічні розлади у осіб, які доглядають за пацієнтами з деменцією

0824U001291

Вовк Орест Ярославович

Медико-соціальне обґрунтування функціонально-організаційної моделі раннього виявлення та профілактики візуальних форм злоякісних пухлин: рак шийки матки та рак молочної залози