Неверовський А. В. Корекція серцево-судинного ризику шляхом модифікації активності кишкової бактеріальної гідролази жовчних кислот у пацієнтів з дисліпідемією

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100079

Здобувач

Спеціальність

  • 222 - Медицина

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.003.070

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Анотація

Зміст анотації. У дисертаційній роботі запропоновано удосконалення лікування дисліпідемії та корекції різних категорій серцево-судинного ризику (ССР), оціненого за валідованими шкалами, у пацієнтів з дисліпідемією на основі визначення та модифікації ферментативної активності кишкової бактеріальної гідролази солей жовчних кислот (ГСЖК) із застосуванням пробіотичних капсул на основі ГСЖК-продукуючого штаму Lactobacillus plantarum. Актуальність роботи обумовлена значним вкладом порушень ліпідного обміну у розвиток та прогресування атеросклеротичних захворювань серцево-судинної системи (ЗССС) – основної причини захворюваності та смертності від неінфекційних чинників у світі. Наявність побічних ефектів, висока вартість та обмеженість доступу існуючих на сьогодні терапевтичних підходів у лікуванні дисліпідемії обумовлюють необхідність дослідження нових засобів, що потенційно матимуть гіполіпідемічний ефект з можливим подальшим використанням у клінічній практиці для модифікації ССР. Мета дослідження. Підвищення ефективності корекції нефатального та фатального серцево-судинного ризиків на основі вивчення загальної активності кишкової бактеріальної гідролази солей жовчних кислот та її модифікації у пацієнтів з дисліпідемією. Задачі дослідження. 1. Визначити загальну активність кишкової бактеріальної гідролази солей жовчних кислот у практично здорових осіб та у пацієнтів з дисліпідемією. 2. Визначити загальну активність бактеріальної гідролази солей жовчних кислот пробіотичних препаратів на основі ГСЖК-продукуючого штаму Lactobacillus plantarum. 3. Оцінити загальну активність кишкової бактеріальної гідролази солей жовчних кислот в динаміці лікування досліджуваних груп. 4. Оцінити вплив пробіотичних препаратів на основі ГСЖК-продукуючого штаму Lactobacillus plantarum на рівні показників ліпідограми. 5. Оцінити вплив пробіотичних препаратів на основі ГСЖК-продукуючого штаму Lactobacillus plantarum на рівні ризиків нефатальних та фатальних серцево-судинних подій, оцінених за валідованими шкалами. 6. Розробити практичні рекомендації щодо призначення пробіотичних препаратів на основі ГСЖК-продукуючого штаму Lactobacillus plantarum для корекції дисліпідемії та нефатального і фатального серцево-судинного ризиків, оцінених за валідованими шкалами. Дисертаційне дослідження включало 2 етапи. Перший етап був виконаний за дизайном «випадок-контроль», протягом якого були відібрані практично здорові учасники та пацієнти з дисліпідемією, яким визначались базові показники, вимірювались рівні показників ліпідограми та відносна загальна активність кишкової бактеріальної ГСЖК, а також оцінка різних категорій серцево-судинного ризику за 5 валідованими шкалами. Другий етап був виконаний за дизайном відкритого порівняльного рандомізованого паралельного дослідження, протягом якого пацієнти з дисліпідемією були розподілені на дві групи порівняння та отримували лікування досліджуваними препаратами впродовж 12 тижнів. Під час проведення другого етапу через визначені часові проміжки (4, 8 та 12 тижнів) пацієнтам порівнюваних груп визначались показники ліпідограми, відносна загальна активність кишкової бактеріальної ГСЖК та оцінювались рівні ССР за 5 валідованими шкалами.

Файли

Схожі дисертації