Семененко Б. В. Правове регулювання дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів прокуратури.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100382

Здобувач

Спеціальність

  • 081 - Право. Право

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.001.262

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертаційне дослідження присвячено теоретико-правовим основам правового регулювання дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів прокуратури. Здійснено комплексну наукову інтерпретацію та окреслено актуальну теоретико-правову характеристика дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів прокуратури. Проаналізовано концептуальну сутність трудової дисципліни в органах прокуратури, правових заходів її забезпечення. З’ясовано поточний стан нормативно-правового забезпечення трудової дисципліни в органах прокуратури, а також особливості правового регулювання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників органів прокуратури. Досліджено статичну та динамічну характеристику дисциплінарної працівників органів прокуратури. Обґрунтовано, що у феноменологічному контексті трудова дисципліна в органах прокуратури є соціально-правовим явищем, котре: забезпечує існування правопорядку у відносинах (процесах) приватно-правового та публічноправового характеру за участю прокурорів, що сприяє юридичній визначеності функціонування органів прокуратури; виконуючи роль забезпечуючого правопорядок і законність в трудових правовідносинах інструменту, створює умови для підвищення довіри населення до державної служби та авторитету органів прокуратури, з одного боку, та для забезпечення належного рівня соціальної безпеки працівників органів прокуратури, з іншого боку; є складним системним явищем, котре складають такі елементи: а) добросовісне ставлення до службових завдань, до необхідності їх сумлінного виконання; б) законне, ефективне та раціональне (продуктивне, своєчасне, точне, повне) виконання службових обов’язків; в) дотримання стандартів і вимог охорони праці; г) непорушність здорового психологічного клімату в колективі; ґ) забезпечення збереження майна органів прокуратури. Аналіз чинного законодавства та позицій науковців засвідчив, що концептуальна і практична сутність дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів прокуратури виявляється в тому, що така відповідальність є явищем, яке: є особливим виявом службово-трудової відповідальності публічних службовців; ґрунтується на особливій нормативно-правовій основі (враховує норми законодавства про працю та ґрунтується на трудоправових нормах законодавства про прокуратуру), на принципах дисциплінарної відповідальності; виявляється в правовідносинах за участю порушника вимог трудової дисципліни та суб’єкта дисциплінарної влади; в якості мети переслідує створення належних умов непорушності трудової дисципліни в органах прокуратури та відновлення правопорядку, порушеного проступком; виконує комплекс завдань (зокрема, забезпечення, охорона та захист здорового психологічного клімату в колективі, правопорядку в органах прокуратури); виникає за наявності достатніх для цього підстав і умов; виконує превентивну, регулятивно-виховну, відновлювальну та каральну функції; об’єктивується в дисциплінарних санкціях.

Файли

Схожі дисертації