Се Ч. -. Організаційно-методичні засади формування мотивації студентів до занять руховою активністю в процесі фізичного виховання у закладах вищої освіти КНР

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0824U002346

Здобувач

Спеціальність

  • 017 - Фізична культура і спорт

24-06-2024

Спеціалізована вчена рада

ДФ 24.017.16; ID 5802

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація

Дисертацію присвячено теоретичному узагальненню та практичному розв’язанню наукового завдання, пов’язаного з формуванням мотивації студентів до занять руховою активністю в процесі фізичного виховання у закладах вищої освіти КНР. Мета дослідження – наукове обґрунтування організаційно-методичних засад (модель та умови реалізації) формування мотивації студентів до занять руховою активністю в процесі фізичного виховання у закладах вищої освіти КНР. Об’єкт дослідження: рухова активність студентської молоді у фізичному вихованні. Методи дослідження: - теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури; - антропометричні та фізіологічні методи дослідження; -педагогічні (педагогічне спостереження, педагогічне тестування, педагогічний експеримент). Педагогічне тестування застосовано для оцінки показників фізичної підготовленості (ФП) респондентів. Були застосовані тестові вправи згідно з Китайським національним стандартом фізичної підготовленості населення; - соціологічні методи дослідження (анкетування) були спрямовані на вивчення мотивації китайських студентів до занять руховою активністю, самооцінки та рівня психоемоційного стану в умовах їхньої повсякденної діяльності; - психодіагностичні методи (психодіагностична методика А. Реана «Мотивація досягнення успіху та острах невдачі») проводилися для дослідження мотиваційної спрямованості китайських студентів; - методи математичної статистики: методи обчислення середніх величин, включаючи розрахунок середнього арифметичного (x̄) та середнього квадратичного відхилення (S). При обробці результатів дослідження була врахована статистична надійність на рівні Р = 95 % (імовірність помилки 5 %, що відповідає рівню значущості α = 0,05 (p < 0,05)). Для автоматизації розрахунків використовувалась програма STATISTICA 10.0. Наукова новизна дисертаційної роботи полягала в тому, що - уперше науково обґрунтовано організаційно-методичні засади формування мотивації до занять руховою активністю у фізичному вихованні студентів закладів вищої освіти КНР, які включають модель та умови її реалізації. - уперше науково-обгрунтовано критерії ефективності організаційно-методичних засад формування мотивації студентів до рухової активності у фізичному вихованні в закладах вищої освіти КНР; - уперше визначено взаємозв'язок мотиваційного спрямування (досягнення успіху та острах невдач) та самооцінки фізичної підготовленості, способу життя та мотивації до рухової активності студентів КНР. За результатами дисертаційного дослідження встановлено, що використання розробленої моделі формування мотивації студентів до занять руховою активністю в процесі фізичного виховання у закладах вищої освіти КНР – це ефективний інструмент для підвищення рівня рухової активності та загального благополуччя китайських студентів. Організаційно-методичні умови реалізації моделі формування мотивації до рухової активності студентів полягають у індивідуалізації, впровадженні нових форм рухової активності та інноваційних методів та форм організації занять, спрямованих на залучення та зацікавлення студентів, психологічній підтримці, інформуванні та просвіті. Ці умови інтегруються у чотири основні блоки: теоретичний, методичний, практичний та соціальний. Отримані результати педагогічного експерименту свідчать про позитивну динаміку в розвитку рухових якостей, комунікативних навичок, зміну видів дозвілля, визначення мотивів щодо відвідування занять з фізичного виховання у закладі вищої освіти та самооцінки фізичної підготовленості та стану здоров'я студентів КНР.

Публікації

Марченко О., Се Чжімінь. Дослідження потребо-мотиваційних пріоритетів у сфері фізичної культури і спорту студентської молоді Китайської народної республіки. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2021. № 4. С. 37– 44.

Марченко О., Се Чжімінь. Національні стандарти і тести в структурі визначення рівня фізичної підготовленості студентської молоді Китайської Народної Республіки. Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія. 2022. № 2. С. 73–81.

Марченко О., Се Чжімінь, Бричук М. Мотивація до занять фізичною культурою і спортом як важлива умова функціонування ефективної системи фізичного виховання Китайської Народної Республіки. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2022. № 4. С. 42–49.

Круцевич Т., Марченко О., Погасій Л., Се Чжімінь. Система оцінювання рівня фізичної підготовленості студентської молоді України та Китаю. Спортивний вісник Придніпров’я. 2022. № 3. С. 73–86.

Круцевич Т., Марченко О., Се Чжімінь. Конфігурація мотиваційних пріоритетів сучасних студентів КНР до занять фізичною культурою і спортом. Теорія і практика фізичної культури і спорту. 2022. № 1 (1). С. 119–127.

Круцевич Т., Марченко О., Холодова О., Се Чжімінь. Особливості фізичного виховання та системи контролю в освітніх установах Китайської Народної Республіки. Теорія і практика фізичної культури і спорту. 2022. № 1 (2). С. 49–60.

Марченко О., Се Чжімінь. Дослідження особливостей мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури і спорту студентської молоді України і КНР. Теорія і практика фізичної культури і спорту. 2023. № 1. С. 163–172.

Файли

Схожі дисертації