02 Хімічні науки

0599U000605

Обушак Микола Дмитрович

Закономiрностi редокс-каталiтичних реакцiй ненасичених сполук з солями арендiазонiю

0599U000592

Харченко Олександр Васильович

Застосування S-амідоалкілювання в синтезах функціональних похідних азотистих гетероциклів

0599U000582

Шемчук Леонід Антонович

Синтез та хімічні перетворення похідних глутарамінових кислот і гетероциклічних сполук на їх основі

0599U000547

Нейковський Степан Іванович

Комплексні сполуки d-елементів з Нітроген-,Оксиген- та Сульфуровмісними похідними пропіонової кислоти

0599U000528

Бутузова Людмила Федорівна

Термохімічні перетворення кисеньвмісних груп вугілля.

0599U000506

Шишкін Олег Валерійович

Молекулярна структура та конформацiйний аналiз шестичленних дигiдроциклiв

0599U000480

Поп Григорій Степанович

Наукові основи створення і застосування поверхнево-активних систем для підвищення видобутку нафти і газу

0599U000447

Зінченко Віктор Федосійович

Синтез, природа провідності і оптичні властивості складних халькогенідів та систем деяких s-, p-, d-, f-металів

0599U000435

Ткач Володимир Іванович

Гетерополіаніони структури Кегіна як аналітичні реагенти на азотвміщуючі органічні речовини

0599U000426

Матвієнко Анатолій Григорович

Рідиннофазне співокиснення алкіларенів, реакційна здатність їх молекул i пероксирадикалiв.

0599U000425

Шендрік Тетяна Георгіївна

Структура, фізико- хімічні властивості та перспективи енергохімічного використання солоного вугілля

0599U000304

Михальчук Володимир Михайлович

Структурна модифікація оптично прозорих густосітчастих епоксидних полімерів

0599U000278

Іванов Едуард Іванович

Синтез i властивостi похiдних пуринiв та циклогомологiв ксантинiв

0599U000230

Семенишин Дарія Іванівна

Ціанідні комплекси перехідних металів з сполуками, що містять Азот і Кисень

0599U000219

Кармазіна Тамара Василівна

Адсорбція ПАР та динамічний стан молекул води у системі вода - ПАР - твердий сорбент

0599U000210

Броварець Володимир Сергійович

Синтези біорегуляторів гетероциклічної природи на основі ациламінозаміщених вінілфосфонієвих солей та їх аналогів

0599U000119

Свєчнікова Олена Миколаївна

Реакційна здатність, зв’язок структура-біологічна активність та використання похідних N-фенілантранілової кислоти та акридину

0599U000093

Білокопитов Юрій Васильович

Гетерогенно-каталітичні редокс-перетворення бензолу, толуолу, о-ксилолу та їх галоїдпохідних

0599U000061

Лампека Ярослав Дмитрович

Редокс-реакції тетрагональних комплексів нікелю(ІІІ,ІІ), міді(ІІІ,ІІ) та кобальту(ІІІ,ІІ) з полідентатними азотвмісними лігандами

0598U000514

Шпанько Игорь Васильевич

Перекрестный корреляционный анализ реакций нуклеофильного замещения. Явление изопараметричности и структура переходных состояний

0598U000513

Дмитрук Александр Филаретович

Элементарные реакции пероксильных радикалов в процессах жидкофазного окисления органических соединений (квантово-химическое описание)

0598U000508

Ганин Эдуард Викторович

Синтез, строение, свойства макрогетероциклов и их комплексов с донорами протонов

0598U000394

Соловьев Вениамин Васильевич

Теоретические принципы многоэлектронных процессов восстановления и формирования ЭАЧ в ионных расплавах

0598U000376

Нагорный Павел Григорьевич

Синтез, исследование, свойства фосфатов и фторфосфатов в щелочных и 3d-металлов

0598U000327

Антрапцева Надежда Михайловна

Синтез и термолиз гидратированных твердых растворов и двойных фосфатов двухвалентных металлов

0598U000243

Мирная Татьяна Альфредовна

Новый класс жидких кристаиллов - ионные мезогены алканоатов металлов (фазовые равновесия, строение, свойства)

0598U000212

Орлик Светлана Никитична

Селективное восстановление оксидов азота NОх на сложных металл-содержащих катализаторах

0598U000099

Домасевич Константин Валентинович

Изонитрозометаниды и координационные соединения на их основе

0598U000093

Воловенко Юлиан Михайлович

Синтез гетероциклических вета-енаминокетонов и конденсированных азинов на основе замещенных ацетонитрилов

0598U000077

Ременников Григорий Яковлевич

Синтез, химические превращения и биологические свойства нитродигидропиримидинов

0598U000045

Шийчук Александр Васильевич

Молекулярно-массовое распределение в процессах деструкций и сшивания макромолекул

0597U001109

Зайцев В.Н.

Комплексообразующие кремнеземы: синтез, строение привитого слоя, химия поверхности

0597U001053

Федин Александр Владимирович

Триоксифлуоронаты элементов III группы Периодической системы - реагенты и аналитические формы в спектрофотометрических методах анализа

0597U001048

Козиол Яцек Юлиуш

Комплексы пиридиновых аналогов полинитробензенов

0597U000448

Олийник Владимир Владимирович

Стереохимия кристаллических ПИ-комплексов ионных солей элементов Ib-подгруппы с олефинами

0597U000446

Коротких Николай Иванович

Азациклические производные малых циклов: синтез и свойства

0597U000401

Сапунов Виктор Андреевич

Термодеструкция и окисление модифицированных углей

0597U000319

Чмиленко Федор Александрович

Оптимизация аналитического процесса интенсификацией пробоподготовки и усилением аналитического сигнала

0597U000295

Трофимчук Анатолий Константинович

Процессы комплексообразования на поверхности модифицированных кремнеземов и их использование в неорганическом анализе

0597U000283

Пехньо Василий Иванович

Халькогенхлоридные комплексы платиновых металлов (синтез, строение, свойства, применение)

0597U000028

Мищук Наталья Алексеевна

Электрокинетические явления при сильной концентрационной поляризации межфазной границы

0597U000009

Максин Виктор Иванович

Физико-химия и технология ключевых стадий комплексной переработки минерализованных вод

0596U001100

Стрельцова Елена Алексеевна

Физико-химические основы флотационного выделения ионогенных ПАВ

0596U000720

Штеменко Александр Васильевич

Синтез и свойства комплексных соединений рения

0596U000612

Кондратов Сергей Алексеевич

реакции нуклеофильного замещения в ароматических карбоновых кислотах и производных мочевины

0596U000575

Шендрик Александр Николаевич

Кинетические модели жидкофазного окисления с участием короткоживущих молекулярных интермедиатов

0596U000535

Вьюнник Иван Николаевич

Влияние температуры на межчастичные взаимодействия в электролитных неводных растворах

0596U000503

Сазонова Валентина Федоровна

Физико-химические основы процесса флотационного выделения и разделения ионов тяжелых металлов

0596U000499

Чундак Степан Юрьевич

Координационная химия 3 альфа-металлов с полидентатными производными

0596U000473

Вовк Андрей Иванович

Химические модели и механизмы тиаминдифосфат-зависимых окислительно-восстановительных превращений

0596U000442

Лампека Ростислав Дмитриевич

Координационно-химические свойства оксимной группы в структурных аналогах аминокарбоновых кислот и дипептидов

0596U000422

Кожухарь Владимир Яковлевич

Водород в шлаковых и металлических расплавах при электрошлаковом переплаве

0596U000358

Мирошниченко Олег Яковлевич

Строение и физико-химические свойства стеклообразных материалов, содержащих оксиды ванадия, молибдена и вольфрама

0596U000320

Толмачев Андрей Алексеевич

С-Фосфорилирование ненасыщенных, ароматических и гетероциклических соединений галогенидами трехвалентного фосфора

0596U000293

Подлеснюк Валентина Викторовна

Адсорбционно-десорбционные процессы в системе: растворенное органическое вещество - пористый полимерный сорбент

0596U000264

Соловьев Вениамин Васильевич

Теоретические принципы многоэлектронных процессов восстановления и формирования ЭАЧ в ионных расплавах

0596U000152

Файнлейб Александр Маркович

Триазинсодержащие сополимеры и взаимопроникающие полимерные сетки

0596U000097

Туркевич Владимир Зиновьевич

Термодинамика фаз и фазовые равновесия в системах 3d-переходных металлов VII и VIII групп с углеродом при высоких давлениях и температурах

0596U000067

Власова Марина Васильевна

Физико-химические аспекты формирования ультра- и высокодисперсных неметаллических порошков

0596U000057

Десенко Сергей Михайлович

Дигидропроизводные азолопиримидинов с узловым атомом азота

0596U000027

Кузьменко Николай Яковлевич

Синтез и применение реакционноспособных олигомеров с термостойким кремнийорганическим блоком

0596U000014

Витусевич Виктор Тимофеевич

Термодинамика образования бинарных и трехкомпонентных расплавов 3d-переходных металлов с металлоидами

0596U000010

Дубок Виталий андреевич

Роль точечных дефектов - нестехиометрии и примесей - в формировании свойств керамики из оксидов элементов III группы, магния и циркония

0595U001013

Шульгин Виктор Федорович

Координационные соединения 3d-металлов с хлорарилоксикарбоновыми кислотами и их азотсодержащими производными

0595U000690

Лисняк Семен Степанович

Кристаллоквазихимический механизм высокотемпературных превращений на шпиндельных соединениях

0595U000688

Котур Богдан Ярославович

Металлохимия скандия и его интерметаллических соединений

0595U000678

Никипанчук Михаил Васильевич

Жидкофазное окисление окетана-1 молекулярным и связанным кислородом

0595U000634

Новиков Владимир Павлович

Синтез, строение и раекционная способность хиноидных и семихиноидных соединений

0595U000625

Гаврилюк Наталья Михайловна

Синтез, свойства и применение эластомерных композиций заданной морфологии

0595U000602

Кутянина Валентина Степановна

Научно-технические основы структурно-химической модификации резин алифатическими полиаминами и их системами

0595U000572

Калугин Владимир Дмитриевич

Физико-химические и электрохимические закономерности формирования слоев сверхпроводников из металлов, металлических и металлооксидных соединений

0595U000559

Поторий Мария Васильевна

Взаимодействие в системах Сu(Ag, Zn, Cd, In, Tl, Sn, Pb, Sb, Bi) -Р-S(Se)

0595U000341

Куликов Борис Алексеевич

Кинетика и механизм растворения ионно-ковалентных кристаллов в полярных растворителях

0595U000340

Беспалова Елена Ивановна

Решение стационарных задач теории упругости и теории оболочек методом полных систем

0595U000330

Павлищук Виталий Валентинович

Синтез, Спектральные и редокс-свойства комплексов железа, никеля и меди с итиоэфирными лигандами

0595U000242

Манорик петр Андреевич

Синтез и физико-химические характеристики разнолигадных комплексов ионов биометаллов с аминокислотами, пептидами, макроэнергетическими фосфатами

0595U000222

Бурмистр Михаил Васильевич

Алкилароматические полиионены. Синтез, свойства и применение

0595U000221

Самчук Анатолий Иванович

Экстракционно-атомно-абсорбционный анализ минералов и горных пород с применением комплексов металлов с ароматическими гидроксамовыми кислотами

0595U000220

Мордкович Владимир Зальманович

Физико-химические свойства гибридообразующих материалов на основе интерметаллических соединений для технологий выделения, хранения и сжатия водорода

0595U000098

Кальченко Виталий Иванович

Фосфор- и серосодержащие макроциклы

0595U000078

Гунько Владимир Моисеевич

Механизмы химических реакций на поверхности дисперсных оксидов

0595U000053

Лебовка Николай Иванович

Распределение случайных полей в гетерогенных системах

0595U000022

Вовк Михаил Владимирович

1-функциоонализированные алкилгетерокумулены (изоцианаты и карбодиимиды)

0594U000666

Юрченко Раиса Ивановна

Фосфорилированные адамантаны

0594U000572

Бугаевский Александр Анатольевич

Теория буферных свойств растворов и ее применение

0594U000556

Снежко Любовь Александровна

Перенос заряда в системе металл/оксид/ электролит и образование покрытий методом анодно-искрового электролиза

0594U000555

Балог Иосиф Степанович

Образование, свойства, экстракция и аналитическое применение ионных ассоциатов элементов с участием цианиновых и других основных красителей

0594U000544

Яртысь Владимир Анатольевич

Новые высокоэффективные поглотители водорода низкого давления на основе сплавов редкоземельных металлов и циркония

0594U000522

Трунов Алексей Михайлович

Оксидные кислородные катоды химических источников тока

0594U000517

Волошин Владимир Хомич

Закономерности ингибирующего действия органических соединений и создание безотходных технологий получения ингибиторов и антикоррозионных материалов

0594U000350

Стародуб Владимир Александрович

Высокоанизотропные молекулярные твердые тела на основе комплексов с переносом заряда, ион-радикальных солей и координационных соединений

0594U000318

Фокин Андрей Артурович

Бициклические терпены в стереоселективном синтезе пиретроидов

0594U000302

Белякова Людмила Алексеевна

Особенности синтеза и химия поверхности функциональных органокремнеземов

0594U000299

Сахно Тамара Викторовна

Спектральное и фотохимические свойства модифицированных ароматическими люминофорами полимерами

0594U000259

Недилько Сергей Андреевич

Синтез, строение и свойства изо- и гетерозамещенных сложных оксидов, содержащих РЗЭ и переходные материалы

0594U000235

Перепелица Александр Петрович

Синтез и физико-химические свойства двойных молибдатов одновалентных катионов и трехвалентных металлов

0594U000207

Айтмамбетов Алламберген

Синтетические аналоги природных флавоноидов и флаволигнанов

0594U000199

Макаров Анатолий Семенович

Физико-химические и технологические основы формирования коагуляционных структур технических дисперсий

0594U000198

Ляшенко Лидия Васильевна

Формирование активных центров в катализаторах низкотемпературного окисления углеводородов С2-С4 и водорода под воздействием УФ- и гамма-облучения

0594U000168

Куншенко Борис Васильевич

Взаимодействие органических соединений с системой SF4-HF-галогенирующий агент