08 Економічні науки

0820U100561

Гершман Юрій Валерійович

Облік і контроль оподаткування сільськогосподарських товаровиробників.

0599U000606

Внукова Наталія Миколаївна

Управління розвитком послуг підприємств ринкової інфраструктури (методологічний та організаційний аспекти)

0599U000603

Гаврилюк Олег Вікторович

Пряме іноемне інвестування у світогосподарських процесах

0599U000580

Щелкунов Володимир Ігорович

Теоретичні основи та методи стратегічного управління виробничим потенціалом підприємств.

0599U000559

Сіденко Володимир Романович

Системна трансформація зовнішньоекономічної діяльності при переході від централізованої планової до ринкової економіки

0599U000539

Бузні Артемій Миколайович

Методологія і практика формування інноваційної стратегії в державних і регіональних науково-виробничих системах

0599U000526

Пономаренко Володимир Степанович

Стратегічне управління підприємством

0599U000516

Імас Євген Вікторович

Економічні проблеми відродження та розвитку цукробурякового підкомплексу в Україні

0599U000499

Мандибура Віктор Омелянович

Рівень життя населення та механізми його регулювання.

0599U000481

Якуба Катерина Іллівна

Соціально-економічні проблеми формування і використання жіночих трудових ресурсів аграрної сфери

0599U000473

Кучеба Петро Карпович

Організаційно-економічні основи управління охороною праці у вугільній промисловості

0599U000452

Тютюнникова Світлана Володимирівна

Формування доходів населення в умовах ринкової трансформації економіки інверсійного типу

0599U000443

Петруня Юрій Євгенович

Непрофесійні суб'єкти ринку акцій України

0599U000441

Шевчук Володимир Олександрович

Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою.

0599U000422

Макаренко Петро Миколайович

Організація і економічний механізм адаптації аграрного господарювання до ринково-підприємницького середовища.

0599U000364

Кравченко Ірина Семенівна

Трудозберігаюча функція зайнятості

0599U000357

Решетнікова Ірина Леонідівна

Формування маркетингової стратегії підприємства

0599U000346

Саломатіна Лілія Миколаївна

Стратегія конверсії військово-промислового комплексу України (організаційно-економічні аспекти)

0599U000310

Соболєв Володимир Михайлович

Формування ринкової інфраструктури в перехідній економіці індустріального типу

0599U000269

Сіденко Світлана Володимирівна

Розвиток систем соціального захисту в умовах глобалізації економіки

0599U000265

Рудницький Василь Степанович

1. Аудит у системі контролю: методологічні та організаційні аспекти (на прикладі підприємств споживчої кооперації України)

0599U000262

Мішенін Євген Васильович

Еколого-економічні проблеми природокористування у лісовому комплексі (теорія, методологія і практика)

0599U000260

Адамов Борис Ісаєвич

Організаційно-економічні основи управління розвитком міст (на прикладі міських поселень Донбасу)

0599U000259

Старостенко Ганна Григорівна

Методологія і практика дослідження відтворення населення України (регіональний аспект)

0599U000220

Царенко Олександр Михайлович

Економічні основи екологізації розвитку агропромислового виробництва

0599U000213

Данилюк Микола Олексійович

Формування нових господарських відносин у нафтогазовому комплексі України.

0599U000209

Мозговий Олег Миколайович

Формування системи регулювання фондового ринку України (методологія, і організація)

0599U000193

Тивоненко Ігор Григорович

Економічні проблеми використання машинно-тракторного парку в умовах формування ринкових відносин.

0599U000131

Карлін Микола Іванович

Формування механізму стимулювання праці в перехідній економіці: проблеми теорії і практики

0599U000127

Крисанов Дмитро Федосович

Соціально-екологічні пріоритети аграрної сфери та економічний механізм їх реалізації

0599U000107

Старостіна Алла Олексіївна

Методологія і практика маркетингових досліджень в Україні.

0599U000100

Васюренко Олег Володимирович

Управління банківськими операціями: методологія і практика

0599U000099

Діденко Миколи Марковича

Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трансформації економіки України

0599U000059

Олексюк Олександр Степанович

Концептуальнi i методологiчнi основи та економiко-матема- тичнi моделi розробки систем пiдтримки прийняття фiнансових рiшень на мiкрорiвнi

0599U000056

Орлатий Михайло Кузьмович

Соціальна сфера села та економічний механізм регулювання її розвитку

0599U000042

Худолій Любов Михайлівна

Економічний механізм формування та функціонування ринку зерна в Україні

0599U000037

Нусинов Владимир Яковлевич

Методологические основы оценки экономических результатов промышленного производства

0599U000035

Дзюба Светлана Григорьевна

Регулирование трудовой занятости населения в условиях реформирования экономических отношений

0599U000034

Вишневский Валентин Павлович

Методологические основы совершенствования налогообложения предприятий

0599U000023

Крамаренко Галина Александровна

Организационно-экономический механизм управления жилищно-коммунальным комплексом

0599U000015

Рудченко Александр Юрьевич

Регулирование воспроизводства и реформирование производственного аппарата

0599U000008

Федулова Любовь Ивановна

Системное управление предприятием на основе организационно-экономических моделей

0599U000006

Давымука Степан Антонович

Теоретико-методологические аспекты приватизации и механизмы ее реализации в Украине

0598U000424

Козаченко Анна Владимировна

Формирование механизма стратегического управления крупными производственно-финансовыми системами промышленности

0598U000415

Колот Анатолий Михайлович

Организационно-экономический механизм регулирования заработной платы и пути его совершенствования (на материалах промышленных предприятий Украины)

0598U000414

Мороз Олег Васильевич

Использование энергии в сельском хозяйстве Украины (методология, динамика, оптимизация)

0598U000413

Гладий Михаил Васильевич

Использование прозводственно-ресурсного потенциала аграрного сектора экономики Украины (вопросы теории, методологии и практики)

0598U000410

Риппа Сергей Петрович

Экономико-математическое моделирование принятия решений на основе компьютерных баз знаний

0598U000407

Ярошенко Станислав Павлович

Организационно-экономические резервы повышения конкурентоспособности мясного подкомплекса АПК

0598U000403

Пересада Анатолий Анатольевич

Инвестиционный процесс в Украине

0598U000402

Федоров Николай Николаевич

Экономические проблемы земельных отношений в сельском хозяйстве (теория, методология, практика)

0598U000401

Патоков Олег Федорович

Проблемы интеграции в управлении производством

0598U000369

Варналий Захарий Степанович

Экономическая природа и особенности развития малого предпринимательства в Украине

0598U000342

Королев Олег Анатольевич

Разработка, анализ и применение макроэкономических эконометрических моделей переходной экономики

0598U000341

Сусиденко Валентин Трофимович

Управление кредитной деятельностью коммерческих банков

0598U000339

Нагорская Муза Николаевна

Научные основы обеспечения эффективной деятельности управленческого аппарата в промышленности

0598U000336

Решетилова Татьяна Борисовна

Горная рента в механизме хозяйствования корпораций (на примере угольной промышленности)

0598U000335

Гринчуцкий Валерий Иванович

Промышленные тресты Украины в годы новой экономической политики (1921-1929гг.)

0598U000325

Базилевич Виктор Дмитриевич

Страховой рынок украины природа и особенности функционирования

0598U000320

Петрова Ирина Леонидовна

Сегментация рынка труда и процесс его регулирования

0598U000311

Пугачев Николай Иванович

Экономические отношения и эффективность транспортного обслуживания производственных формирований в сельском хозяйстве

0598U000310

Березивский Петр Степанович

Эффективность производства и формирования рынка продукции скотоводства в Карпатском регионе

0598U000309

Удовиченко Владимир Петрович

Организационно-экономический механизм социального развития региона в условиях формирования рыночных отношений

0598U000297

Моторин Руслан Николаевич

Методологические основы перехода макроэкономической статистики Украины на международные стандарты

0598U000284

Билык Юрий Дмитриевич

Экономические проблемы предпринимательства и формирования рыночных отношений в АПК ( на материалах предприятий и организаций АПК Украины)

0598U000273

Гречановская Ирина Генриховна

Механизм экономико-экологического регулирования предпринимательской деятельности

0598U000257

Новикова Ольга Федоровна

Организационно-экономический механизм регулирования социальной безопасности в системе государственного управления

0598U000256

Александров Иван Алексанрович

Регулирование экономической динамики в условиях ограниченных экологических ресурсов ( напримере промышленного производства)

0598U000248

Билоконь Анатолий Иванович

Организационно-технологические аспекты обоснования качественного и количественного состава строительных машин для реконструкции

0598U000247

Завгородний Виктор Петрович

Бухгалтерский учет и аудит в условиях автоматизиролванной системы обработки информации

0598U000239

Бураковский Игорь Валентинович

Международная торговля и экономическое развитие стран с переходной экономикой (теоретико-методологический анализ механизма взаимосвязи

0598U000201

Мунтиян Валерий Иванович

Расходы на оборону в экономике государства

0598U000200

Хмиль Федор Иванович

Менеджмент организаций в условиях трансформации экономики Украины

0598U000193

Мурадов Адалят Джалал оглы

Интеграция переходной экономики в систему мирового хозяйства (на примере Азербайджана)

0598U000189

Зайцева Людмила Михайловна

Метологические основы формирования региональной системы управления

0598U000182

Гузь Николай Григорьевич

Модели производственно-потребительского выбора в микроэкономических системах

0598U000155

Грабинский Игорь Михайлович

Эколого-экономическая система Украины (проблемы макроэкономической эффективности)

0598U000149

Калинчик Николай Владимирович

Научные основы экономической адаптации сельского хозяйства к окружающей среде

0598U000138

Губский Богдан Владимирович

Инвестиционные процессы в условиях глобализации (методология системных исследований и оптимизация)

0598U000133

Крамаренко Валентина Ильинична

Система экономических отношений в сфере услуг и механизм их реализации при переходе к рынку (на примере здравоохранения Украины)

0598U000131

Пушкарь Александр Иванович

Экономико-математическое моделирование развития производственно-экономических систем

0598U000115

Сергиенко Валерий Игоревич

Теория и практика межотраслевой координации промышленно- транспортных комплексов

0598U000114

Арефьева Елена Владимировна

Методологические проблемы управления и организации функционирования интегрированных производственных систем

0598U000105

Одрехивский Николай Васильевич

Теоретико-методологические основы и методическое обеспечение организационного проетирования валеологических инновационных центров

0598U000101

Якушик Иван Двидович

Экономико-экологические проблемы усовершенствования природопользования в агропромышленном комплексе Украины (теория, методология, практика)

0598U000089

Слюсаренко Оксана Александровна

Банкротство предприятий: методология, механизм, практика

0598U000084

Ермаков Александр Ефимович

Развитие и эффективость садоводческих предприятий разных форм хозяйствования

0598U000083

Романова Лидия Васильевна

Формирование предпринимательства в аграрном секторе (тория и методология)

0598U000074

Быстряков Игорь Константинович

Эколого-экономические основы развития производительных сил (теория и методология)

0598U000072

Засанский Владимир Вячеславович

Разгосударствление и приватизация и их роль в трансформации экономической системы

0598U000044

Кравченко Василий Иванович

Местные финансы Украины

0598U000031

Лыпчук Василий Васильевич

Становление и развитие фермерских хозяйств в Карпатском регионе

0598U000027

Унковская Татьяна Евгеньевна

Финансовое равновесие торгового предприятия и пути его достижения

0598U000022

Яременко Олег Леонидович

Институционные основания переходных процессов в экономике

0598U000017

Козменко Сергей Николаевич

Управление чрезвычайными ситуациями в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов

0598U000007

Павловский Михаил Антонович

Социально-экономические преобразования переходной экономики Украины

0598U000006

Заяц Т.А.

Региональное воспроизводство рабочей силы (методология и практика регулирования)

0598U000004

Холод Б.И.

Экономико-организационный механизм регулирования производственных процессов промышленного комплекса

0598U000001

Турчинов А.В.

Теневая экономика (методология исследования и механизмы функционирования)

0597U001105

Турило Анатолий Михайлович

Экономические проблемы интенсификации горнорудного производства в условиях рыночной экономики