Дребіт Г. М. Планування та контроль грошових потоків на підприємствах

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100009

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.239.02

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Анотація

Об'єкт дослідження: процес планування та контролю грошових потоків підприємств. Мета дослідження: поглиблення теоретико-методичних засад планування та контролю грошових потоків підприємств для підвищення ефективності управління ними і зростання ринкової вартості підприємств. Методи дослідження: наукової абстракції; аналізу; індукції та дедукції під час дослідження понятійного апарату планування та контролю грошових потоків підприємств; метод порівняльного аналізу під час узагальнення основних напрямків сучасних досліджень із обраної проблематики; метод статистичних порівнянь під час аналізу грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності; методи економіко- математичного моделювання під час розробки моделі збалансування грошових потоків підприємств; системний; структурно-функціональний; спостереження; групування та графічного відображення результатів під час дослідження окремих процесів і явищ, які виникають у процесі планування грошових потоків та їх контролю. Вирішено актуальне науково-прикладне завдання, яке полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні процесу планування та контролю грошових потоків підприємств. Вперше розроблено економіко-математичний апарат та організаційну модель управління грошовими потоками енергопостачальних підприємств. Удосконалено інструментарій прогнозування грошових потоків на основі побудованих поліноміальних моделей множинної регресії; методику планування та контролю грошового потоку від операційної діяльності енергопостачальних підприємств; організаційні підходи щодо контролю за інвестиційними грошовими потоками енергопостачальних підприємств; методичні підходи щодо розрахунку вартісно-орієнтованих показників. Набули подальшого розвитку: змістовне наповнення поняття «грошовий потік підприємства»; методичні підходи до планування грошових потоків підприємства; організаційна модель контролінгу грошових потоків. Практичне значення результатів дослідження полягає у формуванні рекомендацій з удосконалення науково-методичного та практичного інструментарію планування й контролю грошових потоків. Окремі наукові результати використано Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики (довідка № 04–16/15–85 (33056) від 15.02.2018 р.), Департаментом економічного розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації (довідка № 01/883 від 26.09.2017 р.), ПрАТ «ЕК Чернівціобленерго» (довідка № 26/585 від 12.09.2017 р.), Будівельною компанією «Сузір’я» (м. Чернівці) (довідка № 27/10 від 21.09.2017 р.), ПП «Поляріс» (м. Чернівці) (довідка № 32 від 15.06.2017 р.). Теоретичні напрацювання дисертаційного дослідження використовуються кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», зокрема для курсів «Управління фінансовою санацією підприємств», «Корпоративні фінанси», «Фінанси підприємств» (довідка від 28.09.2017 р.), у навчальному процесі кафедри фінансів і кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича для викладання дисциплін «Фінансове планування та контролінг діяльності суб’єктів господарювання», «Фінансовий контроль держави», «Фінанси підприємств», «Фінансовий менеджмент» (довідка № 3/10 від 19.09.2017 р.), у навчальному процесі кафедри фінансів і кредиту ПВНЗ «Буковинський університет» для викладання дисциплін «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий менеджмент», «Фінанси підприємств» (довідка від 19.09.2017 р.). Сфера (галузь) використання: фінанси підприємств.

Файли

Схожі дисертації