Міркунова Т. І. Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100024

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 35.052.03

Національний університет "Львівська політехніка"

Анотація

Об’єктом дослідження є процес оцінювання вартості інноваційних технологій підприємств. Метою дослідження є розроблення теоретико-методичних та прикладних засад оцінювання вартості інноваційних технологій підприємств. Автором використано методи: семантичний аналіз, структурно-логічний аналіз, ретроспективний аналіз, системний метод, методи узагальнення, групування і систематизації, абстрактно-логічний метод, статистичний аналіз, методи аналізу та синтезу, методи на засадах теорії нечітких множин, матричний метод, витратний метод ціноутворення, графічний метод. Теоретична цінність результатів дисертаційної роботи полягає у дослідженні теоретичних засад щодо оцінювання вартості інноваційних технологій підприємств. Наукова новизна одержаних результатів: розроблено модель оцінювання вартості інноваційних технологій підприємств на засадах використання алгоритму з теорії нечітких множин, удосконалено концептуальну модель оцінювання вартості інноваційних технологій підприємств, матричний метод вартісного оцінювання інноваційних технологій підприємств на засадах порівняльного оцінювального підходу, метод оцінювання інноваційних технологій підприємств на засадах витратного оцінювального підходу, розвинуто системний підхід до провадження інноваційної діяльності, підхід до ціноутворення на інноваційні технології підприємств на засадах співвідношення показників у системі «вартісна оцінка – ціна – прибуток». Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні засади оцінювання вартості інноваційних технологій підприємств. Рекомендації автора застосовуються щодо удосконалення процесу впровадження інвестиційної стратегії як елемента антикризового управління підприємством. Сферою використання авторських рекомендацій є підприємства.

Файли

Схожі дисертації