Голованова Г. Є. Організаційно-економічні засади управління товарною спеціалізацією аграрних підприємств

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100197

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

21-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.832.02

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

Дисертація присвячена обґрунтуванню організаційно-економічних засад управління товарною спеціалізацією аграрних підприємств. Вивчено сутність, принципи та форми розвитку спеціалізації аграрного виробництва. Обґрунтовано теоретичні засади побудови механізмів управління товарною спеціалізацією аграрних підприємств. Ідентифіковано методичні підходи до оцінювання рівня товарної спеціалізації та ефективності управління нею в аграрних підприємствах. Визначено тенденції трансформації товарної спеціалізації аграрних підприємств. Виконано оцінку ефективності виробництва в аграрних підприємствах різних типів спеціалізації. Проаналізовано зміни кон’юнктури товарних ринків сільськогосподарської продукції в системі управління спеціалізацією аграрних підприємств. Обґрунтовано стратегічні напрями раціоналізації товарної спеціалізації та сполучення галузей аграрних підприємств. Ідентифіковано типологію аграрних підприємств з урахуванням ринкових умов детермінації товарної спеціалізації. Обґрунтовано організаційно-економічні засади управління збутовою діяльністю спеціалізованих аграрних підприємств. Обґрунтовано концептуальні засади побудови організаційно-економічного механізму управління товарною спеціалізацією аграрного підприємства, який дозволяє реалізовувати адаптаційні стратегії розвитку виробничо-комерційної діяльності за рахунок комплексного врахування дії факторів зовнішнього та внутрішнього середовища при мобілізації компонент виробничого та економічного потенціалу, а також визначати конфігурацію систем управління товарною спеціалізацією в менеджменті підприємств. Розроблено методичний підхід до визначення рівня товарної спеціалізації аграрного підприємства та ефективності управління нею на основі поєднання основних та додаткових показників та індикаторів, які характеризують рівень спеціалізації підприємства, чіткого визначення її типів, а також шляхом виконання оцінки ефективності управління спеціалізацією через призму обсягів нагромадження додаткового продукту в залежності від приросту виробничих фондів. Розвинуто наукове тлумачення категорії «спеціалізація» стосовно виробничо-комерційної діяльності аграрних підприємств шляхом ідентифікації її як специфічного об’єкту управління, який характеризує обсяги та структуру виробництва та реалізації продукції підприємства, пропорції поєднання галузевих напрямів, а також повноту реалізації економічного потенціалу. Виконана ідентифікація тенденцій трансформації товарної спеціалізації аграрних підприємств в контексті превалювання виробництва продукції галузі рослинництва, а також визначення резервів підвищення ефективності основної діяльності аграрних підприємств при виробництві тваринницької продукції та реалізації проектів з переробки сільськогосподарської сировини.

Файли

Схожі дисертації