Півень А. В. Управління розвитком інтеграційних процесів в діяльності підприємств агропромислового виробництва

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100198

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.832.02

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Анотація

У дисертаційній роботі здійснено теоретичне узагальнення і розроблено новий підхід до вирішення важливого наукового і практичного завдання обґрунтування теоретичних, методичних та прикладних засад управління інтеграційними процесами в менеджменті діяльності підприємств агропромислового виробництва. Визначено типологію інтегрованих структур в аграрній сфері національної економіки. Обґрунтовано організаційно-економічний механізм стратегічного управління інтеграційними процесами в менеджменті розвитку підприємств агропромислового виробництва. Удосконалено методичні засади оцінки ефективності участі підприємств в інтегрованих об’єднаннях агропромислового виробництва. Окреслено методичні підходи щодо здійснення моніторингу та оцінювання рівня трансакційних витрат у інтегрованих структурах агропромислового виробництва. Визначено особливості маркетингової взаємодії підприємств-учасників інтегрованих структур агропромислового виробництва. Охарактеризовано регіональні особливості інтеграційних процесів в діяльності підприємств агропромислового виробництва. Обґрунтовано принципи та інструменти реагування підприємств-учасників агропромислової інтеграції на застосування засобів інституційного регулювання. Обґрунтовано концептуальні засади побудови та функціонування організаційно-економічного механізму стратегічного управління інтеграційними процесами в діяльності підприємств агропромислового виробництва, відмінною рисою якого є комплексне ув'язування цілей і завдань учасників інтеграції, збалансована система взаємодії й показників їх розвитку, що дозволяє позиціонувати й забезпечити роль керуючої компанії в стратегічному розвитку інтегрованої структури в контексті підвищення ефективності функціонування її учасників. Розроблено та апробовано методичний підхід до визначення ефективності інтегрованих об’єднань агропромислового виробництва, який ґрунтується на поєднанні оцінок рівня використання ресурсів, окупності витрат та ефективності управління з подальшою ідентифікацією резервів економічного зростання об’єднання та підприємств-учасників. Окреслено методичні засади моніторингу й оцінки рівня трансакційних витрат у інтегрованому об’єднанні підприємств агропромислового виробництва, які передбачають комплексне використання експертних оцінок, що дозволяє враховувати в управлінні інтеграційними процесами результати визначення трансакційних витрат при плануванні дій підприємств-учасників інтегрованих об'єднань. Обґрунтовано наукове тлумачення змісту поняття «інтеграція підприємств агропромислового виробництва», яке розглядається в якості такої, що характеризує процес реалізації організаційно-економічних та організаційно-правових відносин, які виникають між підприємствами агропромислового виробництва та іншими суб’єктами господарювання, наслідком яких є створення інтегрованих об'єднань, орієнтованих на досягнення високого рівня економічної ефективності та конкурентоспроможності за рахунок поєднання виробничих, ресурсних та комерційних можливостей учасників таких об'єднань. Визначені організаційні засади створення інтегрованих структур агропромислового виробництва на кластерних засадах, в основі яких лежить раціоналізація трансформаційних перетворень в сфері міжгалузевого обміну, структурна реорганізація та інноваційно-інвестиційна модернізація підприємств-учасників об’єднань, підвищення рівня економічної ефективності та конкурентоспроможності за рахунок отримання синергічних ефектів економічної взаємодії.

Файли

Схожі дисертації