Панькова Т. В. Поліпредикативні складнопідрядні речення: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі англомовної художньої прози).

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100212

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.04 - Германські мови

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 35.051.15

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

В дисертації уперше представлено комплексний структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аналіз поліпредикативних складнопідрядних речень у англомовній художній прозі. У дисертаційній праці уточнено поняттєві межі категорії поліпредикативності як обов’язкової формально-граматичної та семантичної ознаки поліпредикативного складнопідрядного речення; описано поліпредикативні гіпотактичні конструкції за способом генерування і типом зв’язку залежних компонентів; з’ясовано особливості виокремлення у них рівнів членування; а також розкрито специфіку семантичних і синкретичних відношень, що встановлюються між конституентами поліпредикативного складнопідрядного речення. Застосування комунікативно-прагматичного підходу дало авторові змогу визначити роль моделей актуального членування поліпредикативних складнопідрядних речень, встановити їх комунікативні типи, а також висвітлити іллокутивний потенціал мовленнєвих актів за участю поліпредикативних складнопідрядних речень в англомовній художній прозі.

Файли

Схожі дисертації