Бондар В. Г. Підготовка майбутніх учителів до позакласної роботи в початковій школі

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100069

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 73.053.02

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотація

Дослідження присвячено проблемі підготовки майбутніх учителів до позакласної роботи в початковій школі. Проаналізовано генезу становлення змісту позакласної роботи в Україні. Схарактеризовано погляди сучасних учених на сутність і компонентний склад підготовки майбутніх учителів до позакласної роботи в початковій школі. Досліджено зміст категорійно-поняттєвого апарату, сутність понять «позаурочна робота, «позакласна робота», «позанавчальна робота», «позашкільна робота». У роботі виокремлено основні компоненти структури позакласної роботи, а саме: позакласна робота з навчальних предметів початкової освіти й позакласна виховна робота з учнями початкових класів. Подано авторське трактування поняття «підготовка майбутніх учителів початкових класів до позакласної роботи» та дефініцію терміна «готовність до позакласної роботи в початковій школі». Описано комплекс професійно-особистісних компетентностей, що містить професійні компетентності (заганопедагогічну, фахову, психологічну, інформаційно-комунікаційну, рефлексивну) та особистісні компетентності (громадянська, соціокультурна, етична, здоров’язбережувальна), а також наскрізні соціально-педагогічні вміння. У роботі проаналізовано зміст освітньо-професійних програм зі спеціальності 013 «Початкова освіта», навчальних планів, робочих навчальних планів цього напряму підготовки й робочих програм окремих навчальних дисциплін. З’ясовано потенціал обов’язкових (нормативних) і вибіркових навчальних предметів для підготовки студентів до позакласної роботи з різних напрямів та до проведення різних видів і форм позакласної виховної роботи з молодшими школярами. Розроблено й запропоновано модель підготовки майбутніх учителів до позакласної роботи в початковій школі, що містить три складники (концептуально-змістовий, процесуально-діяльнісний, рефлексивно-результативний). Виявлено й обґрунтовано педагогічні умови підвищення ефективності досліджуваного процесу. Визначено критерії й показники, а також спрогнозовано та схарактеризовано рівні готовності майбутніх учителів до позакласної роботи в початковій школі. У ході педагогічного експерименту перевірено ефективність авторської моделі підготовки майбутніх учителів до позакласної роботи в початковій школі, що забезпечене завдяки реалізації обґрунтованих педагогічних умов. Розроблено методичні рекомендації щодо підготовки студентів у контексті порушеної проблеми.

Файли

Схожі дисертації