Камєнєва І. А. Метафоричні моделі в філософській ліриці Ф.І. Тютчева: лінгвокогнітивний аспект.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100107

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.02 - Російська мова

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 64.053.05

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація

Об’єкт дослідження – лінгвокогнітивна система філософської лірики Ф.І. Тютчева, аналіз якої передбачає розгляд метафоричних моделей у мегасферах «хаос» vs «космос», «день» vs «ніч», «життя» vs «смерть»; мета – виявити й описати метафоричні моделі у філософській ліриці Ф.І. Тютчева, вербалізація яких відбиває світосприймання поета, вивчити індивідуально-авторський світогляд лірика за лексико-граматичною репрезентацією основних компонентів метафоричних моделей; методи – метод суцільної вибірки; метод лінгвістичного моделювання із залученням прийому інтерпретації; метод когнітивно-семантичного аналізу; аналіз словникових дефініцій і тлумачень; новизна – вперше виокремлено метафоричні моделі у філософській ліриці Ф.І. Тютчева; системно проаналізовано метафорику поетичних текстів поета, створену на основі взаємодій компонентів метафоричних моделей; зроблено спробу інтерпретувати виділені моделі в лінгвокогнітивному аспекті; виявлено ключові поняття як джерела метафоричних моделей, що утворюють мегасфери «хаос» vs «космос», «день» vs «ніч», «життя» vs «смерть» на основі когнітивних текстів, які відбивають індивідуально-авторський світогляд поета, пов’язаний із міфологічним, філософським осмисленням світу; виділення когнітивних ознак, що формують структуру ключових понять метафоричних моделей у ліриці Ф.І. Тютчева; результати – можливості використання у подальших дослідженнях метафори в поетичному тексті, а також під час викладання російської мови і літератури в школі та навчальних дисциплін у закладах вищої освіти, пов’язаних із вивченням лінгвокультурології, лінгвопоетики й когнітивної лінгвістики; галузь – філологія.

Файли

Схожі дисертації