Погуляєва Т. М. Клініко-імуногенетична характеристика хворих з спорадичною та сімейною формами розсіяного склерозу: особливості перебігу, диференціальна діагностика, прогноз, вплив вагітності та пологів при двох формах захворювання

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100153

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.15 - Нервові хвороби

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 64.566.01

Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України"

Анотація

У дисертаційній роботі вперше в Україні на моделі Харківського регіону створено реєстр сімейних форм РС, на основі якого розроблено систему оцінки їх перебігу і прогнозу. За допомогою клініко-неврологічних, іммуногенетичних, математико-статистичних методів дослідження отримана клініко-патогенетична характеристика 127 хворих, з них 87 зі спорадичною і 44 з сімейної формами розсіяного склерозу (РС). Вивчено клінічні особливості рецидивуючого (РП), вторинно-прогредієнтного (ВПП) і первинно-прогредієнтного (ППП) типів перебігу при двох формах РС. За допомогою математичного аналізу (метод пермутації) були отримані достовірні відмінності в перебігу двох форм, які свідчили про більш тяжкий перебіг сімейної форми з переважним формуванням несприятливого прогнозу при прогредієнтних типах перебігу. При імунологічних дослідженнях отримані відмінності між окремими показниками клітинного та гуморального ланок імунітету, які переважали при РП сімейної форми РС. Попарний аналіз іммунологічних показників окремо для двох форм був проведений для кожної пари (таблиці спряженості за критерієм χ2). Обчислювався відсоток випадків вище і нижче норми для 2-х показників, складавших пару, який виявився вище при сімейній формі. Дослідження цитокінового статусу виявило підвищення рівня прозапальних і нормальний рівень протизапальних цитокінів при двох формах РС. При спорадичній формі виявлений зв'язок між різними рівнями цитокінів і типом перебігу; при сімейній формі подібний зв'язок був відсутній. Отже, механізми, що забезпечують цей процес взаємодії при сімейній формі, функціонують незалежно один від одного. Виявлено взаємозв'язок між поширеністю гаплотипів АА і АG, типом перебігу, балами за шкалою інвалідизації EDSS і характером прогнозу при двох формах РС. У хворих з сімейною формою гаплотип AG, на відміну від гаплотипу АА, частіше зустрічався при несприятливому прогнозі і асоціювався з підвищенням балів за шкалою EDSS при прогредієнтних типах перебігу (ПТП – ВПП+ППП). Ретроспективний аналіз преморбідного анамнезу, перебігу захворювання та акушерсько-гінекологічного анамнезу було проведено у 82 жінок (1 група - пологи на доклінічному етапі у 51 хворій; 2 група - пологи на тлі РС у 31 хворій). Виявлено відмінності в перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду між жінками 1-ої та 2-ої груп, а також між спорадичною і сімейною формами. У жінок 2-ої групи перебіг зазначених періодів мав неоднозначний характер, особливо при сімейній формі, і залежав від типів перебігу. При РП після пологів у переважної більшості жінок зазначався більш сприятливий перебіг захворювання, тоді як при ПТП відбувалося подальше прогресування процесу.

Файли

Схожі дисертації

0524U000067

Таряник Катерина Анатоліївна

Оптимізація діагностичних та лікувальних підходів різних форм хвороби Паркінсона

0424U000014

Чиняк Ольга Сергіївна

Діагностична значущість деяких інтерлейкінів у диференціальній діагностиці вікозалежних деменцій

0523U100232

Фломін Юрій Володимирович

Динаміка та ступінь відновлення пацієнтів з церебральним інсультом при лікуванні в інтегрованому інсультному блоці у різні періоди захворювання

0523U100217

Говбах Ірина Олександрівна

Клініко-експериментальне дослідження корекції функціональних порушень при спадковій моторно-сенсорній нейропатії 1А типу

0522U100121

Маньковський Дмитро Станіславович

Пацієнт-орієнтована стратегія неврологічного супроводу кардіохірургічних хворих з гіпоксично-ішемічними ураженнями головного мозку (клінічний патоморфоз, фактори ризику, критерії діагностики та прогнозу).