Чепіжко О. В. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств в умовах невизначеності

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100028

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 79.051.01

Національний університет "Чернігівська політехніка"

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). – Національний університет «Чернігівська політехніка», Чернігів, 2021. Дисертацію присвячено розробці й науковому обґрунтуванню теоретичних і науково-методичних підходів до удосконалення методичного забезпечення управління конкурентоспроможністю промислових підприємств України в умовах невизначеності. Отримала подальший розвиток періодизація економічних теорій конкуренції та конкурентоспроможності, методичні підходи до дослідження конкуренції та конкурентоспроможності з виділенням еволюційно-неоінституційного підходу. Уточнено визначення сутності змісту поняття «конкурентоспроможність підприємства». Визначено основні детермінанти конкурентних переваг промислових підприємств країн-лідерів світової конкурентоспроможності. Визначено компонентну структуру формування механізму управління конкурентоспроможністю промислових підприємств в умовах невизначеності. Виокремлено напрями удосконалення управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування в сучасних умовах підвищеної невизначеності середовища. Запропоновано науково-методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності підприємства на основі методу багатовимірного аналізу. Уточнена система показників, які характеризують конкурентоспроможність підприємства, в цілому, та її функціональних складових. Запропонована система організаційно-економічних заходів удосконалення управління конкурентоспроможністю промислових підприємств. Запропоновано науково-методичний підхід щодо оцінки ризиків при управлінні конкурентоспроможністю промислового підприємства. Ключові слова: конкурентоспроможність, управління конкурентоспроможністю, оцінка конкурентоспроможності підприємства, підприємства електротехнічної промисловості, ризик.

Файли

Схожі дисертації