Качула С. В. Державна фінансова політика у системі забезпечення соціального розвитку суспільства

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100024

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

27-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.055.03

Київський національний торговельно-економічний університет

Анотація

Розкрито сутність державної фінансової політики як складової системи фінансового забезпечення суспільного розвитку, що ґрунтується на збалансуванні інтересів держави, місцевого самоврядування і економічних суб’єктів, сукупності динамічних інституційних взаємовідносин у сфері формування і розподілу фінансових ресурсів для підвищення базових державних соціальних стандартів і гарантій, стимулювання розвитку людського потенціалу, збільшення рівня зайнятості, посилення демографічної стійкості, активізації темпів соціально орієнтованого економічного зростання із дотриманням принципів системності, адаптивності, ефективності, результативності, відкритості. Розроблено структурно-функціональну модель системного впливу інструментарію державної фінансової політики на якість життя населення, яка враховує регуляторні властивості відповідних інструментів і важелів у залежності від фази економічного циклу, зміни ендогенної та екзогенної складової фінансового простору, стану інституційного середовища та трансформаційних процесів у фінансовій системі. Запропоновано інституційний підхід до узгодження державної фінансової та соціальної політики. Розроблено концептуальні засади формування та реалізації стратегічних напрямів державної фінансової політики соціального розвитку, що передбачають зміцнення інституту соціальної відповідальності усіх суб’єктів фінансово-економічних відносин з урахуванням розвитку інституційної архітектоніки фінансової системи. Систематизовано досвід реалізації фінансової політики забезпечення соціального розвитку в країнах із розвинутою та трансформаційною економікою на різних стадіях економічного циклу. Обґрунтовано пріоритети бюджетної політики щодо посилення взаємозв’язку між встановленням планових показників бюджетних програм у розрізі формування цілей і завдань, виділеними бюджетними асигнуваннями і одержаними результатами, упорядкування системи соціальних пільг та надання їх на засадах адресності, удосконалення механізмів фінансування соціальної сфери. Розвинуто положення до визначення основних етапів трансформації бюджетного механізму реалізації державної фінансової політики забезпечення соціального розвитку суспільства; систему планування видатків місцевих бюджетів на реалізацію соціальних програм в умовах дієвого розвитку міжбюджетних відносин; підходи до підвищення ролі державної фінансової політики у розвитку публічно-приватного партнерства для забезпечення пріоритетних напрямів фінансування суспільно значимих інноваційних проектів і соціальних програм. Удосконалено положення щодо оцінки впливу державної фінансової політики на розвиток бюджетної архітектоніки; механізми формування бюджетів державних цільових фондів соціального спрямування; підходи щодо посилення дієвості фінансового контролю як інструменту забезпечення ефективності використання державних видатків на соціальний розвиток; інституційні засади розвитку бюджетної політики суспільного розвитку; положення щодо підвищення результативності фінансових інструментів підтримки діяльності суб’єктів малого підприємництва, стимулювання їх інвестиційної активності в контексті реалізації державної фінансової стратегії економічного та соціального розвитку.

Файли

Схожі дисертації