Устік Т. В. Маркетингові стратегії аграрних підприємств в умовах сталого розвитку: теорія, методологія, практика

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100042

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 55.859.01

Сумський національний аграрний університет

Анотація

Дисертацію присвячено розробці теоретико-методологічних та прикладних положень і практичних рекомендацій з генерування та імплементації маркетингових стратегій аграрних підприємств, орієнтованих на забезпечення сталого характеру його економічного розвитку. В дослідженні впорядковано понятійно-категоріальний апарат досліджень маркетингу та збуту продукції аграрних підприємств. Обґрунтовано принципи побудови механізмів стратегічного управління маркетингової та збутової діяльності аграрних підприємств. Вивчено генезис та обґрунтовано наукові підходи щодо типології систем управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств. Визначено критерії ідентифікації та систематизації маркетингових стратегій аграрних підприємств. Обґрунтовано методологічні засади оцінки конкурентних та кон’юнктурних факторів здійснення маркетингової та збутової діяльності аграрних підприємств. Окреслено методичні підходи щодо оцінки раціональності, результативності та ефективності маркетингових стратегій. Визначено функціональне навантаження та організаційні засади здійснення процесу стратегічного управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств. Ідентифіковано структурні особливості систем стратегічного управління маркетинговою діяльністю. Виконано оцінку комерційного потенціалу аграрних підприємств в умовах їх маркетингового середовища. Обґрунтовано методичні підходи щодо оцінки стратегічних альтернатив при розробці та імплементації стратегій маркетингу та збуту продукції аграрних підприємств. Ідентифіковано напрями розвитку маркетингової діяльності аграрних підприємств та розробити організаційно-економічний інструментарій їх реалізації. Обґрунтовано інтеграційні стратегії підвищення ефективності маркетингової діяльності аграрних підприємств. В дисертації виконано ідентифікацію структурних особливостей систем стратегічного управління маркетинговою та збутовою діяльністю шляхом інтеграції інструментів здійснення та обслуговування маркетингових заходів в процесі здійснення збутових процедур, що дозволяє дотримуватися гнучкості системи збутової діяльності аграрного підприємства з огляду на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Доведено системний характер впливу конкурентних та кон’юнктурних факторів здійснення маркетингової та збутової діяльності аграрних підприємств на основі формалізації методичних підходів щодо оцінки ефективності функціонування маркетингових каналів просування та комерційних каналів ринкового розподілу продукції, а також співставлення вказаних оцінок з результатами ідентифікації збутових можливостей підприємства. Обґрунтовано концептуальні засади побудови та функціонування систем стратегічного управління маркетинговою діяльністю шляхом імплементації інструментарію здійснення та обслуговування маркетингових заходів в процесі здійснення виробничо-комерційної діяльності, що дозволяє дотримуватися принципів емерджентності, гнучкості, адаптивності та адитивності маркетингово-збутових систем аграрних підприємств. Обґрунтовано методологічні засади виконання оцінки ефективності функціонування каналів ринкового розподілу сільськогосподарської продукції та використання аграрними підприємствами каналів просування в процесі управління маркетинговою діяльністю, в основу яких покладено ідентифікацію системних ознак впливу конкурентних характеристик цільових ринків збуту на формування та реалізацію можливостей мобілізації комерційного та маркетингового потенціалу аграрних підприємств з подальшим визначенням типології та сутнісного наповнення обраних на критерії раціональності відповідних потенційним можливостям маркетингових стратегій підприємств.

Файли

Схожі дисертації