Міщенко С. В. Теоретичні і практичні основи використання інбридингу та гібридизації в селекції конопель

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100055

Здобувач

Спеціальність

  • 06.01.05 - Селекція і насінництво

15-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 64.366.01

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України

Анотація

Об’єкт дослідження: селекційний процес створення сортів однодомних непсихотропних конопель різних напрямів господарського використання з бажаними цінними господарськими ознаками і властивостями. Мета: обґрунтувати теоретичні і практичні основи використання інбридингу та гібридизації в селекції конопель, розробити та удосконалити методичні підходи до ефективної ідентифікації канабіноїдних сполук, створення самозапилених ліній і на їх основі отримання різних типів гібридів для підвищення продуктивності, стабілізації ознак однодомності та відсутності тетрагідроканабінолу, збільшення вмісту непсихотропних канабіноїдів, створення вихідного селекційного матеріалу і конкурентоздатних сортів однодомних конопель. Методи: загальнонаукові, селекційні, польові, гібридологічні, біометричні, біохімічні, математичної статистики. Новизна. Розроблено теоретичні та методичні основи використання самозапилених ліній однодомних конопель як компонентів різних типів схрещувань, що дало позитивний ефект, який полягає у підвищенні продуктивності конопель за окремими ознаками і їх комплексом, формотворенні унікальних генотипів, що проявляються у фенотипах з принципово новими ознаками. Установлено закономірності прояву ознак наявності та вмісту канабіноїдних сполук у сортів та зразків з підвищеним вмістом непсихотропних канабіноїдів і відсутністю чи мінімальним вмістом тетрагідроканабінолу. Виявлено особливості накопичення канабіноїдних сполук в онтогенезі у середньозваженому зразку вегетативних і генеративних органів, придатних для виділення канабіноїдів. Здійснено системний підхід до створення самозапилених ліній двох різних еколого-географічних типів конопель за багатьма селекційними ознаками, розробку схем селекційного процесу і прийомів гібридизації конопель. Удосконалено методи ефективної ідентифікації канабіноїдних сполук у селекційних цілях (якісна оцінка та тонкошарова хроматографія). Результати. Удосконалено схему селекційного процесу на основі використання самозапилених ліній конопель для отримання вихідного матеріалу конопель з високими показниками біомаси рослин, волокнистості, насіннєвої продуктивності, вмісту непсихотропних канабіноїдів, розроблено та впроваджено нові способи селекції, виділено цінні колекційні зразки, створено гібриди, синтетичні популяції та конкурентоздатні сорти Глесія, Глухівські 51, Миколайчик, Глухівські 85 різних напрямів господарського використання. Ступінь впровадження. Створені сорти впроваджено в сільськогосподарське виробництво України. Вихідний селекційний матеріал, методичні розробки включено до селекційних програм Інституту луб’яних культур НААН та ТОВ «Інститут органічного землеробства». Отримано чотири авторських свідоцтва на сорти конопель. Сфера впровадження: наукові установи, заклади вищої освіти, коноплесіючі господарства.

Файли

Схожі дисертації