Силадій І. М. Теоретичні та методичні засади формування професійної майстерності викладачів для глобального виміру демократизації освіти

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100052

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

21-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.053.19

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Анотація

Дисертація містить дослідження теоретичних та методичних, психолого-педагогічних і науково-методологічних основ формування професійної майстерності викладачів для глобального виміру демократизації освіти. Розроблено, обґрунтовано та верифіковано модель системи формування професійної майстерності викладачів для глобального виміру демократизації освіти, яка спроектована як взаємозалежний та взаємообумовлений комплекс підсистем: цільовій, методологічно-концептуальній, методично-організаційній, інрегративно-змістовій та релевантній, які реалізовано у визначених умовах , а саме – глобального виміру мобільності професійної майстерності викладачів, соціального захисту глобальної демократизації сфери освіти, науки й інноватики та сприятливого психолого-педагогічного клімату організації формування професійної майстерності викладачів, що сформовано на аксіологічній платформі людиноцентризму, студентоцентрованого навчання та природовідповідності. Обґрунтовано та розроблено авторську концепцію формування професійної майстерності викладачів для глобального виміру демократизації освіти. Сформульовано в авторському контексті тлумачення понять «професійна майстерність викладачів», «демократизація освітнього простору» та «демократизація освіти», «заклад освіти у глобальному вимірі демократизації освіти» та уточнено змістове наповнення понять – «педагогічний дискурс», «інформаційно-комунікаційна (цифрова) компетентність», «соціокультурна компетентність», «психолого-педагогічна компетентність», «глобально-квалітологічна компетентність» викладачів. Запропоновано оновлення структури та змісту професійної майстерності викладачів; розроблено концептуально-стратегічну матрицю за методом TILMAG формування професійної майстерності викладачів для глобального виміру демократизації освіти з ідеальними елементами вирішення та утворенням подібних асоціацій базових підходів і принципів. Обґрунтовано стратегії структурно-логічного ланцюга реалізації глобальних перетворень для гармонізації системи неперервної освіти. Педагогічний експеримент підтвердив ефективність запропонованої системи формування професійної майстерності викладачів для глобального виміру демократизації освіти . Подальшого розвитку набули наукові положення педагогічних досліджень у теоретичні та методичні аспекти фундаментально-філософської та конкретно-наукової методології формування професійної майстерності викладачів для глобального виміру демократизації освіти.

Файли

Схожі дисертації