Горященко Ю. Г. Теоретико-методологiчне забезпечення iнновацiйного розвитку підприємств

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100060

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

21-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 08.893.01

Університет митної справи та фінансів

Анотація

Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічного забезпечення інноваційного розвитку підприємств та розробці практичних рекомендацій щодо стратегічного управління інноваційним розвитком підприємств в Україні. Розвинуто теоретичний базис дослідження інноваційного розвитку підприємств та дефініцій, що визначають його сутність. Удосконалено поняття «інновації» та «інноваційний розвиток підприємств», сформовано філософсько-методичне розуміння категорій «філософія інноваційного підприємництва», «інноваційний фон». Виокремлено основні фактори та принципи управління інноваційним розвитком підприємств. Обґрунтовано особливості розвитку і розгортання інноваційної діяльності в умовах недосконалої галузевої структури економіки. Проведено кластерний аналіз регіонів України за рівнем інноваційного розвитку з оцінкою основних показників інноваційної діяльності підприємств. Запропоновано використання матриці застосування технічних інновацій за напрямами розвитку через концептуальний опис бізнесу: B2B, B2C, B2G, C2B, G2B для візуалізації бізнес-моделі інноваційних підприємств, а також комплексний підхід до розвитку підприємницьких ІКТ-компетентностей, який ґрунтується на оцінюванні інформаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств. Розроблено організаційно-мотиваційний механізм інноваційного розвитку підприємств, що являє собою систему цілеспрямованих організаційно-мотиваційних взаємодій між інноваційними підприємствами й іншими суб’єктами інноваційної політики, здатних забезпечити довгострокове економічне зростання під час здійснення інноваційних процесів, заточених під потреби суспільства, шляхом реалізації функцій із застосуванням комплексу інструментів, методів, важелів, стратегій з метою досягнення стійкого інноваційного розвитку. Запропоновано концептуальний підхід до оцінки інноваційного розвитку соціально-економічних систем. Визначено сутність інноваційного ефекту як економічної категорії для оцінки ефективності інновацій та її тематичні складові. Сформульовано новий напрям наукового дослідження, який полягає в обґрунтуванні концептуальних засад формування системи управління інноваційним розвитком малого і середнього підприємництва, де продемонстровано багатоваріантність задач, ресурсів та управлінських рішень, які формують потенціал інновацій та продукують інноваційний ефект. Представлено методику розробки профілю загроз та можливостей інноваційного розвитку підприємства, де відображено основні типові риси, що характеризують загрози та можливості інноваційного підприємства. Агреговано результати стратегічного аналізу, проведеного у роботі, у вигляді стратегічної карти збалансованої системи показників управління інноваційним розвитком підприємств. Ключові слова: інноваційний розвиток, підприємство, управління, інновації, інтеграція, цифровізація, глобалізація, інформаційно-комунікаційні технології.

Файли

Схожі дисертації