Бокша Н. І. Тенденції розвитку вищої освіти з підготовки фахівців швейної галузі в Чехії і Словаччині.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0821U100004

Здобувач

Спеціальність

  • 011 - Освітні, педагогічні науки

24-12-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.451.001

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України

Анотація

У дисертації проаналізовано основні напрями досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців щодо теоретичних та прикладних аспектів професійної підготовки фахівців швейної галузі в університетах і вищих школах Чехії і Словаччини, зокрема реформування освітньої системи вище названих країн, проблеми забезпечення якості освітнього процесу у вищій школі, особливості інженерно-технічної педагогіки та пошук ефективних педагогічних технологій у професійній освіті. Виявлено передумови становлення професійної підготовки фахівців швейної галузі в Чехії і Словаччині: розвиток швейного та текстильного виробництва, політико-правові трансформації в цих країнах на рубежі ХХ-ХХІ століть (курс на розбудову західноєвропейської моделі розвитку суспільства та інтенсивні євроінтеграційні процеси у вищій освіті). Розроблено періодизацію розвитку вищої освіти та професійної підготовки фахівців швейного галузі. Виокремлено чотири етапи (початковий етап – 50-60 рр. ХХ ст.; етап становлення– 70-80 рр. ХХ ст.; етап активізації розвитку закладів вищої освіти – кінець 80-х – 90-ті роки ХХ ст.; євроінтеграційний етап – початок 2000-х – і до сьогодні) на основі врахування соціально-економічних, ідеологічних та організаційно-педагогічних чинників. Схарактеризовано діяльність університетів і вищих шкіл Чехії і Словаччини, які здійснюють підготовку фахівців швейної галузі (інженерів з проектування, технологій, контролю якості, організації виробництв галузі, фахівців fashion-індустрії): Технічний університет в Ліберці, Чехія; Університет Градец Кралове, Чехія; Університет імені Томаша Баті в Зліні, Чехія; Тренчинський університет імені Александра Дубчека, Словаччина; Академія образотворчого мистецтва і дизайну в Братиславі, Словаччина тощо. Визначено особливості модернізації навчального процесу в університетах і вищих школах, серед яких оптимізація освітніх програм та навчальних планів, удосконалення організації навчального процесу, впровадження методів і форм навчання з урахуванням інтенсивної трансформації ринку праці у зв’язку з науково-технічним прогресом; інтернаціоналізація та глобалізація вищої освіти, що зумовили активізацію діяльності чеських та словацьких університетів на європейському та міжнародному ринку освітніх послуг. З’ясовано, що в Чехії і Словаччині вагомою ознакою професійної підготовки фахівців швейної галузі у вищій освіті є активне впровадження концепції неперервної освіти, яка реалізується за декількома напрямами: перманентна професійно-орієнтована діяльність чеських і словацьких ЗВО щодо освітньо-виховної взаємодії з учнівською молоддю, післядипломна педагогічна освіта викладачів інженерних спеціальностей та освітня діяльність людей старшого віку через функціонування на базі ЗВО Університету Третього віку.

Файли

Схожі дисертації